پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : زن‍ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
attiude
buprenorphine
condom
zanjan city
اس‍ت‍ن‍اد ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد - ج‍رم‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍وان‍ان‌ -- م‍واد م‍خ‍در -- ل‍طی‍ف‍ه‌ ، ه‍ج‍و و طن‍ز
دزدی‌
راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ان‌
زن‍ج‍ان‌
ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ف‍ض‍ای‍ی‌
م‍طب‍وع‍ات‌ --واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا --ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
۱ .ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌.
۱ .خ‍لاق‍ی‍ت‌.
۱ .خ‍ودش‍ن‍اس‍ی‌.
۱ .راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
۱ .م‍ث‍ب‍ت‌ ن‍گ‍ری‌.
۱ .م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌.
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌، رح‍ی‍م‌
ج‍م‍ال‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۴۵-
ح‍س‍ن‍ل‍و، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۶۲-
ح‍ق‌ پ‍ن‍اه‌، اح‍س‍ان‌
ع‍ب‍اس‍ی‌ ورک‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
ف‍لاح‌ ن‍ژاد، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ف‍ل‍س‍ون‌، م‍ارک‍وس‌
م‍س‍ل‍م‌، زه‍را
م‍م‍ت‍ازی‌، س‍ع‍ی‍د
م‍ول‍وی‌، ف‍اطم‍ه‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ م‍ول‍وی‌
ک‍رم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ آب‍گ‍ی‍ن‍ه‌ ی‌ دل‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‌ زن‍ج‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌
م‍ه‍دی‍س‌
ن‍ی‍ک‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و اعتیاد
ممتازی ، سعید ؛  زنجان مهدیس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۷۴‌خ۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برنامه گردهمایی اعضاءستادهای تربیتی ومشاوران شهرستان خدابنده در خصوص برنامه های کمیته فرهنگی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان زنجان
ایران .زنجان ، اداره کل آموزش وپرورش ، معاونت پرورشی ؛  زنجان اداره کل آموزش وپرورش استان زنجان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۳۱۴گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بهنامه ی مدیریت بر خود
زنجان نیکان کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بهنامه ی خودشناسی
زنجان نیکان کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴/۳‬,‭‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بهنامه ارتباط
زنجان نیکان کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بهنامه ی توانگری و خلاقیت
گروه پژوهشی آبگینه ی دل ؛  زنجان نیکان کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بهنامه ی باور و تفکر مثبت
زنجان نیکان کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۷/۵‬,‭‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرصت و بزهکاری نگرشی کاربردی برای پیشگیری از بزهکاری
فلسون ، مارکوس ؛  زنجان دانش زنجان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭H‬,‭۷۷۹۳‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی نگارش مقالات ISI به شیوه ی APA
حسنلو، حمیدرضا، ۱۳۶۲- ؛  زنجان دانش زنجان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۷۱‬,‭‌ح ۵‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
واژگان مطبوعاتی ، خبری
جمالی ، احمد، ۱۳۴۵- ؛  زنجان دانش زنجان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۷۲۸‬,‭‌ج۸۳و۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
علل گرایش جوانان به سوءمصرف مواد( راهنمای والدین )
معاونت امور فرهنگی وپیشگیری ؛  زنجان سازمان بهزیستی استان زنجان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ع۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
شناسایی و تحلیل فضایی کانون های بزه سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر مورد مطالعه :شهر کرمانشاه
حق پناه ، احسان ؛  دانشگاه زنجان ( دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه جغرافیا) ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۷۱۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
نقشه جغرافیایی فارسی
 
 
نقشه راهنمای استان زنجان
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ؛  زنجان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۸ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز شهر قزوین با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی SIG/ نمونه موردی بزه قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر در شهر قزوین
عباسی ورکی ، الهام ؛  دانشگاه زنجان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، گروه جغرافیا ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۷۳۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت رفتارهای پرخطر در بین معتادین تزریقی شهر زنجان
فلاح نژاد، مجتبی ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان پزشکی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۹۴۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سلامت روان سابقه مصرف مواد و وضعیت رفتارهای پرخطر در افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون یا بوپرنورفین در شهر زنجان
مولوی ، فاطمه معصومه مولوی ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان پزشکی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۹۴۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آگاهی و نگرش از سوءمصرف مواد اعتیاد آور در دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی
جعفری ، رحیم ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان زنجان بهداشت و پیراپزشکی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۸۳۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی علل اعتیاد و عدم اعتیاد جوانان شهر زنجان با تاکید بر نقش خانواده
کرمی ، ابوالفضل ؛  آزاد- واحد زنجان ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۹۷۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ، مکانیسم های دفاعی و استرس ادراک شده در افراد معتاد و افراد غیر معتاد
مسلم ، زهرا ؛  علوم تحقیقات زنجان ۱۳۹۲-۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۰۴۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بهنامه ی زورق بهبهانی
زنجان نیکان کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3