پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زن‍دان‌ و زن‍دان‍ی‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ج‍م‍ن‌ ح‍م‍ای‍ت‌ زن‍دان‍ی‍ان‌ م‍رک‍ز
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- خ‍اطرات‌
زن‍دان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
زن‍دان‌ و زن‍دان‍ی‍ان‌
زن‍دان‍ی‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- آم‍ار
 
پدیدآور:
آش‍وری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۱-
ج‍ع‍ف‍ری‌، ق‍اس‍م‌، ۱۳۴۷-
ش‍م‍س‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍ب‍دی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۳۵-
ف‍ی‍روزی‌، م‍ه‍دی‌
ه‍اش‍م‍ی‌ ش‍اه‍رودی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۸-
 
ناشر:
: ص‍ف‍ح‍ه‌ ن‍گ‍ار
ان‍ج‍م‍ن‌ ح‍م‍ای‍ت‌ زن‍دان‍ی‍ان‌ م‍رک‍ز
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ زن‍دان‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از وق‍وع‌ ج‍رم‌ ، م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور
ن‍ش‍ر گ‍رای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سالهای اسارت ، یا، خوشه های خاطره " گذری بر صخره های سخت و تکیده اسارت "
جعفری ، قاسم ، ۱۳۴۷- ؛  قم حوزه علمیه قم . دفتر تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ج۷‌س۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جایگزین های زندان و مجازات های بینابین
آشوری ، محمد، ۱۳۲۱- ؛  تهران نشر گرایش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۷۰۵‬,‭آ۵‌ج۲‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اجتماعی :تاثیر زندان بر زندانی
عبدی ، عباس ، ۱۳۳۵- ؛  تهران موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۲۶۵‬,‭‌ع۲آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زندان ؛ هنر تنبیه یا، مجازات قانونی :بررسی کارکردهای قضایی و اجتماعی زندان از دیدگاه ریاست معظم قوه قضائیه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
هاشمی شاهرودی ، محمود، ۱۳۲۸- ؛  تهران قوه قضائیه ، معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۶۶۹‬,‭‍ه۲و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه انجمن حمایت زندانیان مرکز
انجمن حمایت زندانیان مرکز ؛  تهران انجمن حمایت زندانیان مرکز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۲۶۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جمعیت کیفری زندان ها :آمار عددی ورودی به زندان های کشور از سال ۱۳۵۸ لغایت سال ۱۳۸۰
شمس ، علی ؛  تهران سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، انتشارات راه تربیت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۲۷۵‬,‭‌ش ۸‌ج۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کرامت انسانی زندانیان راهبردها و راهکارها
فیروزی ، مهدی ؛  قم : صفحه نگار   ، ،۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۷۰۵‬,‭‌ف۹‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک