پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زک‍ری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ا -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- س‍وآاس‍ت‍ف‍اده‌
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍وادم‍خ‍در(ف‍ق‍ه‌)
واق‍ع‍ه‌ ه‍ی‍ج‍ده‍م‌ ت‍ی‍ر۱۳۷۸
 
پدیدآور:
آب‍ادی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ه‍وارد، م‌- ۱۹۴۱
زک‍ری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۷-
ل‍ت‍ی‍ری‌، دن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
رس‍ان‍ش‌
ک‍وی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کوی دانشگاه به روایت رسانه ها
زکریایی ، محمدعلی ، ۱۳۴۷- ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۹۱‬,‭و۲۵ز۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
موادمخدر و اعتیاد در آرای فقها
زکریایی ، محمدعلی ، ۱۳۴۷- ؛  تهران رسانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭ز۸‌م۸‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر، نگاه اجمالی
آبادینسکی ، هوارد، م - ۱۹۴۱ ؛  تهران انتشارات جامعه و فرهنگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭آ۲‌م۸‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های سوء مصرف مواد مخدر
لتیری ، دن ؛  تهران انتشارات جامعه و فرهنگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ل۹۴‌ن۶‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک