پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
اع‍ت‍ی‍اد
ای‍دز -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ --رده‌ ب‍ن‍دی‌
خ‍ش‍ون‍ت‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍لام‍ت‌پ‍روری‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍لام‍ت‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- درم‍ان‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ی‍گ‍ار -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ش‍ه‍رس‍ال‍م‌
ق‍اچ‍اق‌ س‍ی‍گ‍ار -- خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- م‍ش‍اوره‌
پ‍ن‍اه‍ن‍دگ‍ان‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ف‍ی‌م‍ی‍لان‍ی‌، ه‍وم‍ن‌، ۱۳۴۸ - ، م‍ت‍رج‍م‌
ع‍اطف‌ وح‍ی‍د، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌
 
ناشر:
[ ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌]
آوای‌ ن‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ طب‌ گ‍س‍ت‍ر
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ م‍ش‍ت‍رک‌ در ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌: وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ت‍ن‍دی‍س‌
دف‍ت‍ر ارت‍ب‍اطات‌ و آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ - وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
رش‍د
روزب‍ه‍ان‌
س‍ارا
س‍خ‍ن‌
س‍پ‍ی‍دب‍رگ‌
ش‍رک‍ت‌ پ‍خ‍ش‌ ف‍ردوس‌، ب‍خ‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ری‍وی‌ دک‍ت‍ر م‍س‍ی‍ح‌ دان‍ش‍وری‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ص‍دا
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ک‍ارب‍ردی‌ ه‍لال‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
چ‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبارزه با دخانیات
تهران شرکت پخش فردوس ، بخش علمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۳۲‬,‭‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برای بهداشت :دستورالعمل آموزش بهداشت در مراقبت های بهداشتی اولیه
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۴۰/۵‬,‭‌س۲آ۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی و رشد روانی - اجتماعی کودک
تهران روزبهان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۹۹‬,‭‌ب۹۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طمع به ایران :استثمار و نفوذ شرکتهای بین المللی دخانیات در ایران
تهران سارا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۱۴۹‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل های کنترل و پایش همه گیری دخانیات
تهران مرکز نشر صدا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۵۷۳۲‬,‭د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی پناهندگان و آوارگان
تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۱/۴‬,‭‌پ۹‌ب۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در ارتقای سلامت
دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت ؛  [بی جا] دفتر ارتباطات و آموزش بهداشت - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۶‬,‭د۷‌ت۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای مشاوره بهداشت باروری و جنسی جوانان
سازمان جهانی بهداشت .واحد بهداشت خانواده .برنامه بهداشت نوجوانان ؛  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰‬,‭‌ب۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
[ 1 - DCI0آی .سی .دی .ده ]طبقه بندی بین المللی اختلالهای روانی و رفتاری
تهران سخن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴آ۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پایانی طرح بررسی درمان اعتیاد
انستیتو روانپزشکی تهران ؛  تهران [ انستیتو روانپزشکی تهران ]   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۵۴۹گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گزارش جهانی خشونت و سلامت
سازمان بهداشت جهانی ژنو ؛  تهران تندیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۱۶‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راه طلایی
شریفی میلانی ، هومن ، ۱۳۴۸ - ، مترجم ؛  تهران مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی دکتر مسیح دانشوری   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۱۴۹‬,‭‌ش۹۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول درمان وابستگی به مواد
تهران bتلفن ناشر :-95445966 ۶۶۹۵۴۴۵۸,نمابر ناشر ; ۶۶۴۹۳۰۳۴,آدرس ناشر :خیابان انقلاب خیابان فخررازی ساختمان ناشران فخررازی واحد۱۳ سپیدبرگ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری اولیه سوء مصرف مواد
تهران موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌پ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره انزجار از اعتیاد تزریقی به منظور پیشگیری از ایدز در نوجوانان
عاطف وحید، محمدکاظم ؛  تهران انستیتو روانپزشکی تهران : سازمان بهداشت جهانی ، مرکز همکاریهای مشترک در بهداشت روانی : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مرکز مدیریت بیماریها   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
چهارچوب مفهومی اقدام بر تعیین کننده های اجتماعی سلامت
تهران آوای نور   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۲۷/۸‬,‭‌چ۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
۱۰[ DCIآی - سی -دی - ده ] طبقه بندی بین المللی اختلالهای روانی و رفتاری : توصیفهای بالینی و رهنمودهای تشخیص /
تهران سخن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵‬,‭ر۴آ۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شهر سالم (راهنما برای توسعه فعالیتها وپروژهای شهر یزد)
سازمان جهانی بهداشت ، دفتر منطقه مدیترانه شرقی ؛  یزد انتشارات طب گستر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۲۶۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک