پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍ری‌
ج‍رم‌ی‍اب‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ --ای‍ران‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
روان‌س‍ن‍ج‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍راج‍ع‌
م‍ش‍ارک‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍م‍ون‍ه‌س‍ن‍ج‍ی‌
 
پدیدآور:
آزاد ارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
ادواردز، آل‍ن‌ ل‍وئ‍ی‍س‌، ۱۹۱۴-
اس‍ت‍ن‍ف‍ورد، م‍ای‍ک‍ل‌
ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۳-
ب‍ارل‌، گ‍ی‍ب‍س‍ن‌
ب‍لالاک‌، ه‍وب‍رت‌
ب‍ه‍رام‍ی‌ اح‍س‍ان‌، ه‍ادی‌، ۱۳۴۱-
ت‍وس‍ل‍ی‌، غ‍لام‌ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۴-
دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌
س‍ت‍وده‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۱۳-
س‍رای‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۱-
س‍ع‍ی‍دی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا
ش‍ارع‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍ود
ق‍وام‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۴-
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۹-
ن‍ج‍اب‍ت‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ول‍د، ج‍ورج‌ ب‍رای‍ان‌، ۱۸۹۶- ۱۹۶۷
ک‍ام‍پ‍ت‍ون‌، ب‍ی‍ولاراب‍رت‍س‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا) س‍م‍ت‌(
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا( س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‍)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح آزمایشی در تحقیق روانی
ادواردز، آلن لوئیس ، ۱۹۱۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ف‍لا۴ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک
منصور، محمود، ۱۳۰۹- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۰۸‬,‭‌م۲ر۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری و تعیین خطمشی دولتی
الوانی ، مهدی ، ۱۳۲۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق
سرایی ، حسن ، ۱۳۲۱- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌س۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه ( ۱۹ -۲۱ آذر ماه ۱۳۷۰)
سمینار جامعه شناسی و توسعه ( ۱۳۷۰ :تهران ) ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
توسلی ، غلام عباس ، ۱۳۱۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌ت۹۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تحقیقات اجتماعی
بلالاک ، هوبرت ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ب۸‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل
قوام ، عبدالعلی ، ۱۳۲۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۲۴۵‬,‭‌ق۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جرم شناسی نظری ( گذری بر نظریه های جرم شناسی )
ولد، جورج برایان ، ۱۸۹۶- ۱۹۶۷ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۳۵‬,‭و۸‌ج۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پلیس علمی ( کشف علمی جرایم )
نجابتی ، مهدی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۳‬,‭‌ن۳‌پ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی
ستوده ، غلامرضا، ۱۳۱۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌س۲‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمانهای غیردولتی
سعیدی ، محمدرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۱۶‬,‭‌س۷د۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی جنایی
دادستان ، پریرخ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها( سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭د۲ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر تاریخ پژوهی
استنفورد، مایکل ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و علوم انسانی : دانشگاه امام صادق (ع )، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭D‬,‭۱۶/۲‬,‭‌ف‍لا۵د۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان
بارل ، گیبسن ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۸۶‬,‭‌ب۲‌ن۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فن نشر کتاب
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۷۸‬,‭‌ف۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و فرایند پیشگیری
بهرامی احسان ، هادی ، ۱۳۴۱- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرایندهای مددکاری اجتماعی
کامپتون ، بیولارابرتس ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ک۲۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی شهری
شارع پور، محمود ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۵۱‬,‭‌ش۱۵‌ج ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی خانواده ایرانی
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها) سمت (   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۶۶۶/۴‬,‭آ۴‌ج ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2