پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ال‌ .اس‌ .دی‌ ( دارو)
داروه‍ا -- ای‍ران‌ -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
ف‍رس‍ودگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
م‍اری‌ ج‍وان‍ا
م‍ت‌ آم‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌--س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
م‍روج‌ س‍لام‍ت‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ --خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌--م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍واد م‍خ‍در - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
آق‍اب‍اب‍ای‍ی‌، ع‍زی‍ز ال‍ل‍ه‌
آل‍ی‍و، ام‌.ف‍اس‍ت‍ر
اح‍م‍دی‌، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌
اص‍غ‍ری‌، ف‍ره‍اد
ای‍روان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ب‍اب‍ای‍ی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‌
ب‍ش‍ارت‌، ح‍ج‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
ح‍اج‍ی‌ رس‍ول‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ح‍اج‍ی‌رس‍ول‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۲۹-
ح‍ق‌ گ‍وی‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
دع‍اگ‍وی‍ان‌، داود
ص‍درال‍س‍ادات‌، س‍ی‍د ج‍لال‌
غ‍لام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
غ‍لام‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ه‍ل‍ی‍ن‍گ‌، رن‍دی‌
ن‍وب‍خ‍ت‌، ف‍ران‍ک‌ - اول‍ی‍ای‍ی‌،آزاده‌
ه‍اش‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
گ‍الان‍ت‍ر، م‍ارک‌، ۱۹۴۱ - م‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌: س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
اطلاع‍ات‌: دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
اطلاع‍ات‌:]دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
اطلاع‍ات‌، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
اطل‍اع‍ات‌: س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در،دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( ق‍م‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه حقایق آشکار از مواد مخدر :ال .اس .دی
آلیو، ام .فاستر ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۶۶۶‬,‭‌ف‍لا ۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه حقایق آشکار از موادمخدر :حشیش ( ماریجوانا، علف ، بنگ )
مهلینگ ، رندی ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌م ۲‌م۷‬,‭۱۳۸۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ورزش و درمان اعتیاد
حاجی رسولی ، مسعود، ۱۳۲۹- ؛  تهران اطلاعات : ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۲و۴۳‬,‭۱۳۹۰‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه انگیزشی در درمان مشکلات روانی
تهران اطلاعات : ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌م۵۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد به مت آمفتامین از علوم پایه تا درمان
تهران اطلاعات :]دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۲۴‌ف‍لا۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالاتی درباره جنبه های بین المللی نحوه اقدام مددکاری اجتماعی در اعتیادها
صدرالسادات ، سید جلال ؛  تهران اطلاعات : دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۳۳‌م ۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر مدیریت کاهش تقاضای سوء مصرف مواد مخدر
هاشمی ، علی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۲۹۹۹۳۴۵۵- ۲۲۲۲۵۵۵۲ ،آدرس ناشر :تهران ، بلوار میرداماد، خ . نفت جنوبی ، موسسه روزنامه اطلاعات . اطلاعات ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ه۲،د۴‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی مواد مخدر و مواد روانگردان انگلیسی - فارسی / فارسی به انگلیسی
بشارت ، حجت الله ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۳۵۸‬,‭‌ی ۵‌ف۴‬,‭۱۳۸۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه درمان سوء مصرف مواد
گالانتر، مارک ، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران دانشگاه پیام نور، ستاد مبارزه با مواد مخدر،دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌گ۲د۴‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نقش شبکه روابط اجتماعی و حمایت های دریافتی از آن در پایداری ترک اعتیاد اعضای گروه AN
حق گویی اصفهانی ، مرضیه ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۶۷۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان از مواد سبک به سوی مواد سنگین
دعاگویان ، داود ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۶۵۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی دوره ای الگوی مصرف مواد اعتیادآور در معتادین درمان جوی مراکز درمانی در سطح استان تهران
حاجی رسولی ، مسعود ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۶۴۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارزیابی طرح پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر در آموزش و پرورش استان کردستان در سال تحصیلی ۸۸-۸۹
اصغری ، فرهاد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۵۲۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی مقایسه سلامت روانی و کیفیت زندگی در دو گروه معتاد تحت درمان دو روش دارو درمانی و شرکت در گروه AN
ایروانی ، محمود ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۵۲۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی سنجش اثربخشی چهار روش پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر بر نگرش ، عزت نفس ، رفتارهای مقابله ای و پر خطر دانش آموزان مجتمع های فرهنگی ، تربیتی و خوابگاه های کمیته امداد امام خمینی ( ره ) استان چهار محال و بختیاری
آقابابایی ، عزیز الله ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۵۲۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی فرآیند سوء مصرف مواد در جوانان کشور
بابایی ، نعمت اله ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارائه روش آنالیز مواد مخدر از روی اثر انگشت
غلامی ، مرتضی ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۶۸۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در کشورهای ایران ، آمریکا، استرالیا، انگلستان ، آلمان ، ایتالیا، فرانسه ، هلند، چین ، روسیه ، عربستان ، ژاپن ، پاکستان
غلامی ، حسین ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۶۸۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان اثر بخشی برنامه آموزش مروج سلامت بر پیشگیری اولیه از اعتیاد در دانش آموزان مقطع متوسطه استان قم در سال تحصیلی ۹۰-۹۱
احمدی ، نفیسه ؛  قم ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش ( قم )   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۶۸۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی فرسودگی شغلی در پزشکان و روانشناسان اعتیاد و مقایسه با پزشکان و روانشناسان سایر کلینیک هادر استان تهران
نوبخت ، فرانک - اولیایی ،آزاده ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۶۹۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9