پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( م‍رک‍زی‌ )
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لال‌ خ‍واب‌
ع‍ل‍ل‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ م‍ت‍ادون‌ خ‍ارج‌ از چ‍رخ‍ه‌ درم‍ان‌
گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
رض‍ای‍ی‌ ن‍ی‍اس‍ر، آس‍ی‍ه‌
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، اح‍م‍درض‍ا
س‍ی‍دی‌، ف‍ران‍ک‌
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌ )
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (م‍رک‍زی‌)
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( م‍رک‍زی‌ )
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در معتادین کراک قبل و بعد از مداخله دو شیوه درمان نگهدارنده با متادون و درمان ایمان مدار-پرهیز مدار
رضایی نیاسر، آسیه ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش ( مرکزی )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۷۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی زمینه ها و عوامل موثر در تقاضا و نشت متادون در استان مرکزی
سمیعی ، احمدرضا ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش (مرکزی )   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۰۳۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شناخت علل و عوامل موثر در گرایش به مصرف مواد، خرید و فروش قاچاق از زندانیان جدید الورود به زندان استان مرکزی در سال ۱۳۹۶
سیدی ، فرانک ؛  استان مرکزی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش ( استان مرکزی )   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۵۳۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک