پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در؛ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌؛ س‍ازم‍ان‌ خ‍دم‍ات‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد --پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در؛ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌؛ س‍ازم‍ان‌ خ‍دم‍ات‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه تربیت کادر متخصص دوره تکمیلی متمرکز برخانواده
تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دفتر مرکزی مشاوره ؛ سازمان خدمات دانشجویی مرکز مشاوره دانشجویی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سر فصلهای دوره آموزش مقدماتی پیشگیری اولیه از اعتیاد جمعا به مدت ۲۴ ساعت : ویژه کادر متخصص
تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دفتر مرکزی مشاوره ؛ سازمان خدمات دانشجویی مرکز مشاوره دانشجویی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س۴۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دوره آموزش میانی پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه تربیت کادر متخصص
تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دفتر مرکزی مشاوره ؛ سازمان خدمات دانشجویی مرکز مشاوره دانشجویی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۹۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک