پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍خ‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ --رده‌ ب‍ن‍دی‌
ج‍وان‍ان‌
خ‍ش‍م‌.
خ‍واب‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ -- ق‍رن‌ م‍ع‍اص‍ر
دی‍ن‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌س‍ن‍ج‌ چ‍ن‍دوج‍ه‍ی‌ م‍ی‍ن‍ه‌س‍وت‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۶ ق‌.
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۴ ق‌
ع‍ی‍س‍ی‌ م‍س‍ی‍ح‌ در ادب‍ی‍ات‌
ن‍ی‍چ‍ه‌، ف‍ری‍دری‍ش‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌، ۱۹۰۰-۱۸۴۴ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌.
پ‍زش‍ک‍ی‌ روان‌ت‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
آری‍ان‌، ق‍م‍ر ( زری‍ن‌ ک‍وب‌)
آی‍زن‍ک‌، ه‍ان‍س‌ ی‍ورگ‍ن‌، ۱۹۱۶-
اش‍ن‍ای‍در، پ‍ی‍ر ب‍رن‍ار
ت‍وس‍ل‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۴-
ج‍وادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
داک‌ ورث‌، ج‍ی‍ن‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا
ع‍طار، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،۵۳۷ ؟-۶۲۷؟ ق‌.
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
م‍ح‍م‍ود ج‍ان‍ل‍و، ن‍ادره‌
ن‍ی‍ک‍خ‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا
ه‍اوی‍ت‌، دن‍ی‍س‌
واح‍د، اب‍راه‍ی‍م‌،- ۱۳۲۹
ک‍اوه‌، س‍ع‍ی‍د
ی‍اس‍پ‍رس‌، ک‍ارل‌، ۱۹۶۹-۱۸۸۳-
 
ناشر:
س‍خ‍ن‌
س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر
س‍خ‍ن‌: ش‍ه‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی دینی
توسلی ، غلامعباس ، ۱۳۱۴- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۶۰‬,‭‌ت۹‌ج۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تفسیر IPMM و 2-IPMM برای مشاوران و متخصصان بالینی ...
داک ورث ، جین ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸/۸‬,‭‌ف‍لا۸د۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی پزشکی
اشنایدر، پیر برنار ؛  تهران سخن   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۹‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری در علوم رفتاری
شریفی ، حسن پاشا ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی
تهران سخن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴ط۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جرم و شخصیت
آیزنک ، هانس یورگن ، ۱۹۱۶- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭آ۹‌ج۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول روان پزشکی بالینی :راهبردهای تشخیصی و درمانی اختلالهای روانی ( براساس [ 01 ,DCI ,VI - MSD( دی .اس .ام .۵ و ای .سی .دی - ۱۰]
نیکخو، محمدرضا ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شاهنامه فردوسی
فردوسی ، ابوالقاسم ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۰‬,‭‌ف۴،‌ش۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت بیماران روانی به روایت [VI-MSDدی .اس .ام .۴ :] ضمیمه آموزشی چاپ چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی
تهران سخن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴ط۲۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
[ 1 - DCI0آی .سی .دی .ده ]طبقه بندی بین المللی اختلالهای روانی و رفتاری
تهران سخن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴آ۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
منطق الطیر / عطار
عطار، محمدبن ابراهیم ،۵۳۷ ؟-۶۲۷؟ ق . ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۰۴۹‬,‭‌ع۶۶۷ ‌م‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چهره مسیح در ادبیات فارسی
آریان ، قمر ( زرین کوب ) ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۴۴۲‬,‭‌م۵آ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نیچه و مسیحیت
یاسپرس ، کارل ، ۱۹۶۹-۱۸۸۳- ؛  تهران سخن : شهاب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭B‬,‭۳۳۱۸‬,‭‌م۵‌ی۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جوان و آسیب های اجتماعی
جوادی ، حسین ؛  مشهد سخن گستر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۶‬,‭‌م ۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ناله های بی صدا
محمود جانلو، نادره ؛  مشهد سخن گستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۹۷‬,‭‌ج ۶‌ب۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد به محرکها و توهم زاها( حشیش - کوکائین )...
واحد، ابراهیم ،- ۱۳۲۹ ؛  تهران سخن گستر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۵۸۰۱‬,‭و۲،‌ف‍لا۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هیپنوتیزم
واحد، ابراهیم ،- ۱۳۲۹ ؛  مشهد سخن گستر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۱۴۸‬,‭و۲‌ه۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
از عصبیت تا سلامت رفتار
کاوه ، سعید ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ ۵‌ک۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روش های تحقیق در روان شناسی و مشاوره
هاویت ، دنیس ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ه۲‌م۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
۱۰[ DCIآی - سی -دی - ده ] طبقه بندی بین المللی اختلالهای روانی و رفتاری : توصیفهای بالینی و رهنمودهای تشخیص /
تهران سخن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵‬,‭ر۴آ۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک