پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ود
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
زن‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد اس‍ت‍ن‍ش‍اق‍ی‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
م‍واد م‍خ‍در
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۵۰-
اخ‍ت‍ی‍اری‌، ح‍ام‍د
اخ‍ت‍ی‍اری‌، ح‍ام‍د، ۱۳۵۷-
ح‍ج‍ت‌، ک‍اوه‌
رئ‍وف‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ۱۳۴۵-
رح‍م‍ت‌زاده‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
رف‍ی‍ع‍ی‌ف‍ر، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۶-
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، رب‍اب‍ه‌، ۱۳۵۰-
ص‍ف‍ای‍ی‌ س‍م‍ن‍ان‍ی‌، ع‍س‍ک‍ری‌
ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌ دس‍ت‍گ‍ردی‌، زه‍ره‌، ۱۳۵۵-
ق‍ادری‌، س‍ل‍م‍ان‌، ۱۳۶۲-
ل‍وب‍و، ای‍ن‍گ‍ری‍د ا
م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ع‍ارف‌ون‍د، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
وف‍ای‍ی‌ب‍ان‍ه‌، ف‍اروق‌
 
ناشر:
آرون‌
آروی‍ج‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
ارت‍ق‍ای‌ س‍لام‍ت‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
ال‍وی‍ن‌
ج‍م‍ال‌ آزادی‌
ح‍روف‍چ‍ی‍ن‌
خ‍لاق‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
س‍م‍ام‌
س‍پ‍ی‍د ب‍رگ‌
م‍ه‍ر راوش‌
م‍ه‍ر و م‍اه‌ ن‍و
م‍ه‍رس‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ک‍ارب‍ردی‌ ه‍لال‌ ای‍ران‌
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه حقایق آشکار از مواد مخدر :مواد استشاقی
لوبو، اینگرید ا ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸،/‌م۸،‌ل۹‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور در اجتماع و مدرسه
رحمت زاده ، ابوالقاسم ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۱۴۱۱۳۷- ۰۹۱۲۴۰۳۲۵۱۳ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . قایم مقام پاین تر از مطهری کوچه ۲۴ پلاک ۱ ط ۵ ارتقای سلامت ایرانیان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ج۹،ر۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مواد اعتیاد آور :آنچه والدین باید بدانند
وفایی بانه ، فاروق ؛  سنندج bتلفن ناشر : ۰۹۳۶۰۱۸۷۷۲۲،آدرس ناشر :سنندج . اول خیابان آبیدر ۰۹۱۸۳۷۸۱۵۹۰ آقای آزادی جمال آزادی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ن۹،و۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری اولیه سوء مصرف مواد
تهران موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌پ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از مصرف مواد مخدر نوجوانان و جوانان
صفایی سمنانی ، عسکری ؛  سمنان bتلفن ناشر : ۳۳۳۳۴۸۷،آدرس ناشر :سمنان - خلاق   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ن۹،‌ص۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و فرزندان ما :چگونه فرزندانی دور از اعتیاد و سوء مصرف مواد داشته باشیم ؟
اختیاری ، حامد ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۸۴۰۰،آدرس ناشر :تهران - خ جمهوری خ منیری جاوید کوچه مینا پلاک 82 مهرسا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی های تحقیق محور پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر
محسنی تبریزی ، علیرضا ؛  تهران bتلفن ناشر : ۲۲۱۸۰۰۸۱،آدرس ناشر :اوین بلوار دانشجو خ کودکیار. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انتشارات دانشگاه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌م۳‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
داد والدین و بیداد نوجوان ( :پیشگیری از اعتیاد در دوران نوجوانی برای والدین )
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۹۱۳۱۰۰۵۱۲۹ - ۲۶۶۵۸۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، خ . فردوسی ، خ . منوجهری ، مجمر ... پیغام دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ن۹،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از عود
معارف وند، معصومه ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۲۲۸۸،آدرس ناشر :تهران - خ جمهوری خ منیری جاوید کوچه مینا پلاک 82 مهرسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۶۲‌پ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ماجرای کله پاچه شیرینی خامه ای و اعتیاد :چگونه با یک بار استفاده از مواد، معتاد می شویم ؟
اختیاری ، حامد، ۱۳۵۷- ؛  تهران مهر و ماه نو   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۳۳‌م۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد نوجوانان :راهنمای درمان اختلال سوء مصرف مواد
قادری ، سلمان ، ۱۳۶۲- ؛  تهران آرون   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۱۵د۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری نوین ویژه مدیران ، دبیران و مشاوران دبیرستان های کشور
رفیعی فر، شهرام ، ۱۳۴۶- ؛  تهران مهر راوش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۷۵‌پ۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه درسی قدرت مغز :چگونه بر مشکلات سوءمصرف مواد مخدر و اعتیاد غلبه کنیم ؟
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۱۵‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خانواده ، فرزندان و پیشگیری از اعتیاد
حجت ، کاوه ؛  تهران آرویج ایرانیان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۳۴‌خ۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنامه آموزشی پیشگیری از سوءمصرف مواد و الکل
رئوفی ، محمدباقر، ۱۳۴۵- ؛  تبریز الوین   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭ر۹‌ب۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزش کارکنان سالن های آرایشی بانوان در زمینه پیشگیری از سوءمصرف مواد
تهران سپید برگ   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭ر۲۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نوجوانان و سوءمصرف مواد :آنچه والدین باید بدانند
سلیمانی ، ربابه ، ۱۳۵۰- ؛  رشت سمام   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ن۹،‌س۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نوجوان و پیشگیری از اعتیاد( مفاهیم ، نظریه ها و رویکردها)
فتحیان دستگردی ، زهره ، ۱۳۵۵- ؛  اصفهان حروفچین   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭،/‌ن۹،‌ف۲‬,‭۱۳۹۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزش مربیان پیشگیری از اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲ر۱۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد در زنان :راهنمای جامع و کاربردی پیشگیری و درمان زنان سوءمصرف کننده مواد
قادری ، سلمان ، ۱۳۶۲- ؛  تهران آرون   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۹‬,‭ز۹،‌ق۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2