پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اض‍طراب‌ -- درم‍ان‌
ای‍دز
س‍ازگ‍اری‌
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، س‍ی‍ده‌ن‍گ‍ار
م‍ح‍م‍دزاده‌ لاری‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر،- ۱۳۱۴
پ‍اول‌، ت‍رور،- ۱۹۵۵
ک‍ل‍ی‍ن‍ک‌، ک‍ری‍س‌ ال‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنار آمدن با چالشهای زندگی
کلینک ، کریس ال ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌ک۸‌ک۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فشار روانی ، اضطراب و راههای مقابله با آن
پاول ، ترور،- ۱۹۵۵ ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۱‬,‭‌پ۲‌ف۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
از اچ .ای .وی .تا ایدز
محمدزاده لاری ، منوچهر،- ۱۳۱۴ ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۴‬,‭‌م ۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر و روان گردان
اسعدی ، سیده نگار ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵۲‌پ۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک