پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ه‍ره‌ ف‍ت‍اح‌پ‍ور: س‍ع‍ی‍درض‍ا ش‍ی‍خ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ف‍ت‍اح‌پ‍ور، ش‍ه‍ره‌
 
ناشر:
ش‍ه‍ره‌ ف‍ت‍اح‌پ‍ور: س‍ع‍ی‍درض‍ا ش‍ی‍خ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای دارویی پیشگیری و ترک اعتیاد به مواد مخدر، الکل و سیگار
فتاح پور، شهره ؛  کرمانشاه شهره فتاح پور: سعیدرضا شیخی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ف۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پشتیبانی روانی ترک اعتیاد :بانضمام متدهای دارویی بیزاری از مصرف مجدد مواد مخدر پس از ترک اعتیاد داروهای بی اثرکننده مواد مخدر در بدن
فتاح پور، شهره ؛  [کرمانشاه ] شهره فتاح پور: سعیدرضا شیخی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ف۲‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنتی اعتیاد
فتاح پور، شهره ؛  کرمانشاه شهره فتاح پور: سعیدرضا شیخی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک