پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ف‍ری‌ ، ف‍اطم‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍ان‌ -- داروه‍ا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
 
پدیدآور:
ص‍ف‍ری‌ ، ف‍اطم‍ه‌
ص‍ف‍ری‌ ش‍ال‍ی‌، رض‍ا
 
ناشر:
آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در (اص‍ف‍ه‍ان‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد زنان ؛ تفاوتهای جنسیتی در زمینه سوء مصرف مواد و درمان آن
صفری ، فاطمه ؛  تهران آینه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹‌ص۷‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی علل دسترسی آسان به مواد مخدر و روان گردان در سطح استان اصفهان
صفری شالی ، رضا ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر (اصفهان )   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۴۵۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک