پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : طارم‍ی‍ان‌، ف‍ره‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌
اس‍ت‍ان‍داردس‍ازی‌
خ‍ودک‍ار آم‍دی‌
داروه‍ا -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- س‍وآاس‍ت‍ف‍اده‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
داروه‍ا-س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ش‍ی‍وع‌
ش‍ی‍وع‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ص‍رف‌ م‍واد
م‍ص‍رف‌ م‍واد م‍خ‍در در ن‍وج‍وان‍ان‌
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- اع‍ت‍ی‍اد
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از م‍ص‍رف‌ م‍واد
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌، زه‍را
س‍ع‍ادت‌ طل‍ب‌، آی‍ت‌
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
طارم‍ی‍ان‌، ف‍ره‍اد
طاووس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ه‍اوک‍ی‍ن‍ز، دی‍وی‍د
وزی‍ری‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌
ک‍ام‍ک‍اری‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ت‍ه‍ران‌
دف‍ت‍ر پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد م‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و آم‍وزش‌
م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍رورش‍ی‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍رورش‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍ادی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌ اداره‌ ک‍ل‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ :م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍رک‍ز دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌: م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بهینه سازی نظریه عمل منطقی جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان
طاووسی ، محمود ؛  دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۶۵۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
عوامل پیش بین روانی / اجتماعی مصرف مواد مخدر در نوجوانان :دلالتهای آن درپیشگیری و درمان
طارمیان ، فرهاد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تاییدیه اعضای هیات داوران
شماره راهنما: ۶۷۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقایقی درباره زندگی سالم و به دور از مواد( نکات علمی )
طارمیان ، فرهاد ؛  تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری اداره کل امور فرهنگی :معاونت دانشجویی و فرهنگی مرکز دانشجویی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ق۵ط۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهبرد جوامع مراقب :نگاهی نو به پیشگیری از سوآ مصرف مواد مخدر و آسیب های اجتماعی
هاوکینز، دیوید ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، معاونت پرورشی ، موسسه فرهنگی منادی تربیت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭‍ه۲ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان ( مفاهیم ، نظریه ها و پیشگیری )
طارمیان ، فرهاد ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، معاونت آموزشی ، انتشارات تربیت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ن۹ط۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتابچه آموزشی بررسی برخی از نظریه ها در زمینه مصرف مواد
طارمیان ، فرهاد ؛  تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، دفتر مرکزی مشاوره : مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ط۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقایقی درباره زندگی سالم و به دور از مواد(ویژه مطالعه دانشجویان )
طارمیان ، فرهاد ؛  تهران اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، مرکز مشاوره دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭ط۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر بخشی نوروفیدبک بر ولع مصرف در بیماران وابسته به مواد افیونی
حیدری ، زهرا ؛  آزاد اسلامی ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۲۷۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مجموعه راهنمای پیشگیری از سوء مواد مخدر در دانش آموزان
دفتر اجرایی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر ؛  تهران معاونت پرورشی   ، ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۴۶۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شیوع شناسی مصرف مواد در میان دانشجویان شهر تهران
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ؛  تهران معاونت دانشجویی و فرهنگی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران   ،
شماره راهنما: ۴۹۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
استانداردسازی مقیاس گرایش به اعتیاد( با تاکید بر ERZ-IPMM( در دانش آموزان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی
کامکاری ، کامبیز ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز پژوهش ، مطالعات و آموزش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۷۱۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی اثربخشی آموزش های پیشگیرانه از مصرف مواد مخدر در خوابگاه های دانشجویی دانشگا های علوم پزشکی
وزیریان ، محسن ؛  تهران ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۵۲۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شیوع شناسی مصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاه های تابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده
یعقوبی ، حمید ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۸۱۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شیوع شناسی مصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاه های تابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده
یعقوبی ، حمید ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۸۹۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شیوع شناسی مصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران ؛ بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده
طارمیان ، فرهاد ؛  تهران ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۲۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مجموعه آموزشی مهارتهای زندگی ویژه سال اول راهنمایی ( کتاب راهنمای معلم )
تهران دفتر پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۳۶۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نیازسنجی دوره ها و روش های آموزشی پیشگیری از مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه های شهر تهران
سعادت طلب ، آیت ؛  تهران تهران   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۰۴۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شیوع شناسی مصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاه های تابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده
یعقوبی ، حمید ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۴۱۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روایی الگوی نظری ( مدل ) زیستی -شناخت اجتماعی در مصرف کننده های تریاک و مشتقات آن
شعبانی ، فاطمه ؛  علوم پزشکی و توانبخشی ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۶۲۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک