پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : طب‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍واده‌ -- آل‍م‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
طب‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
طب‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
طب‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌.
 
پدیدآور:
ان‍گ‍وی‍ت‍ا، م‍اری‍اف‍رن‍ان‍دث‌zednanref onairam , atiugnE.
ت‍ام‍ی‍ن‌، م‍ل‍وی‍ن‌ م‍اروی‍ن‌، ۱۹۱۹nivraM nivleM ,nimuT -
روزن‌ ب‍اوم‌، ه‍ای‍دی‌
ه‍ال‍ب‍واک‍س‌، م‍ودی‍س‌، ۱۸۷۷- ۱۹۴۵
گ‍رب‌، ادواردG drawdE ,bbarG.
 
ناشر:
آوای‌ ک‍ل‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ت‍وت‍ی‍ا
ن‍ش‍ر م‍ع‍اص‍ر.
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح روانشناسی طبقات اجتماعی
هالبواکس ، مودیس ، ۱۸۷۷- ۱۹۴۵ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۶۰۹‬,‭‍ه۲ط۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه :نقد مبانی نظری جامعه شناسی خانواده در آلمان
روزن باوم ، هایدی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۲۸‬,‭ر۹‌خ۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نابرابری اجتماعی
گرب ، ادواردG drawdE ,bbarG. ؛  تهران . نشر معاصر.   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۶۰۹‬,‭‌گ۴‌ن۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی قشربندی و نابرابری های اجتماعی نظری و کاربردی
تامین ، ملوین ماروین ، ۱۹۱۹nivraM nivleM ,nimuT - ؛  تهران نشر توتیا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۶۰۹‬,‭‌ت۲‌ج۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی
انگویتا، ماریافرناندث zednanref onairam , atiugnE. ؛  مشهد: مرندیز آوای کلک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۹۰‬,‭ط ۲ ‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک