پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
خ‍ش‍م‌--روان‌ درم‍ان‍ی‌
خ‍ودک‍ش‍ی‌
داروه‍ا -- م‍ن‍طق‍ه‌ م‍رزی‌ م‍ک‍زی‍ک‌ و آم‍ری‍ک‍ا -- ق‍اچ‍اق‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
داروه‍ا-س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌
م‍ص‍رف‌ م‍واد
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- ق‍اچ‍اق‌
م‍واد ن‍ی‍روزا-س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌-درم‍ان‌
م‍وادم‍خ‍در --اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
م‍ورف‍ی‍ن‌
پ‍ل‍ی‍س‌ -- ن‍ظام‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌
 
پدیدآور:
اس‍ک‍وای‍رز، دان‍ی‍ل‌
ای‍م‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍اق‍ری‍ان‌، اص‍غ‍ر
رزان‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا
زران‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا
س‍ه‍راب‍ی‌، ف‍رام‍رز
س‍ه‍راب‍ی‌، ف‍رام‍رزی‌
طارم‍ی‍ان‌، ف‍ره‍اد
ف‍ل‍ب‍اب‌-ب‍راون‌، ون‍دا
م‍ک‌، آورام‌ اچ‌.، ۱۹۷۲ - م‌
ول‍دب‍ی‍گ‍ی‌، ب‍ره‍ان‌ال‍دی‍ن‌
پ‍ت‍ری‌، ن‍ان‍س‍ی‌
ک‍م‍ب‍ل‌، ه‍وارد، ۱۹۵۷ - م‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ک‍ی‍وان‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌؛ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ام‍ی‍ن‌. ؛ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌. دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ام‍ی‍ن‌، ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ، ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ ، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ام‍ی‍ن‌، ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وف‍ن‍اوری‌
ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌-ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ اع‍ص‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ ع‍ل‍وم‌ اع‍ص‍اب‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ک‍ارب‍ردی‌ ه‍لال‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ق‍ی‍ه‌ال‍ل‍ه‌(ع‍ج‌)، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ طب‌ رزم‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌ اداره‌ ک‍ل‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ :م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍رک‍ز دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌: م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، اداره‌ ک‍ل‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
پلیس و فناوری اطلاعات و ارتباطات :مجموعه مقالات همایش -تهران ۱۳۸۶
همایش پلیس و فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ۱۳۸۶ ؛  تهران مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۹۳۶‬,‭‌پ۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و سوء مصرف مواد
کرمان مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان ورود سال تحصیلی ( ۱۳۸۵-۱۳۸۶)
سهرابی ، فرامرزی ؛  تهران دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۵۹۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع پیشگیری از مصرف مواد در دانشگاه ها( مجموعه برنامه های پیشنهادی برای پیشگیری از مصرف مواد در میان دانشج .ویان دانشگاههای کشور)
مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۵۷۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقایقی درباره زندگی سالم و به دور از مواد( نکات علمی )
طارمیان ، فرهاد ؛  تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری اداره کل امور فرهنگی :معاونت دانشجویی و فرهنگی مرکز دانشجویی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ق۵ط۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر تزریق درون ( 7_W مهارکننده اختصاصی کالمودولین )بر روی تحمل به اثرات ضد دردی مرفین در رتهای آدرنالکتومی
یعقوبی ، کیوان ؛  علوم پزشکی مرکز تحقیقات علوم اعصاب   ،
شماره راهنما: ۹۳۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با درمان های رایج در کاهش برخی عوامل خطر عود سوء مصرف مواد افیونی
ایمانی ، سعید ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران علوم رفتاری و سلامت روان -انستیتو روانپزشکی تهران مرکز تحقیقات و بهداشت روان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۰۴۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقابله و بازسازی در بحران ها( راهبردها و راهکارهای ایجاد جوامع پایدار)
ولدبیگی ، برهان الدین ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۹۰۲۱۶۱,نمابر ناشر ; ۸۸۹۷۳۸۹۵,آدرس ناشر :میدان فلسطین -خیابان ایتالیا-پلاک ۱موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج )، پژوهشکده طب رزمی ، مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی نظامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭و۸‌م۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عملیات ضد شورش و مبارزه با مواد مخدر
فلباب -براون ، وندا ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی امین ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه ، دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ک۴۷،‌ف۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بررسی منطقه ی مبارزه با مواد مخدر بزرگ ترین منطقه ی قاچاق مواد مخدر در مرز مکزیک و آمریکا
کمبل ، هوارد، ۱۹۵۷ - م ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی امین . ؛ کرمانشاه ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه . دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۳۱‬,‭‌م۷،‌ک۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی درمان الکلیسم و اعتیاد
مک ، آورام اچ .، ۱۹۷۲ - م ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی امین ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه ، دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۱۵‬,‭‌م۲ر۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه انگیزشی
اسکوایرز، دانیل ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دفتر مرکزی مشاوره   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ب۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتابچه آموزشی بررسی برخی از نظریه ها در زمینه مصرف مواد
طارمیان ، فرهاد ؛  تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، دفتر مرکزی مشاوره : مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ط۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت وابستگی (راهنمای متخصصان )
پتری ، نانسی ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دفتر مرکزی مشاوره   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌پ۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی و طبقه بندی انواع مواد اعتیاد آور و تاثیرات آنها بر جسم و روان خرداد ماه ۸۸
باقریان ، اصغر ؛  تهران معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، دفتر فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۲۸‬,‭‌ش۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طرح جامع پیشگیری از خودکشی در دانشگاه ها(مجموعه برنامه های پیشنهادی برای پیشگیری از خودکشی در میان دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور)
زرانی ، فریبا ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی ؛ وزارت علوم و تحقیقات وفناوری ، دفتر مرکزی مشاوره   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۴۵‬,‭ز۴ط۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حقایقی درباره زندگی سالم و به دور از مواد(ویژه مطالعه دانشجویان )
طارمیان ، فرهاد ؛  تهران اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، مرکز مشاوره دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭ط۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تارهای نهان :شرحی بر تاثیرات ، عوارض و انواع مواد اعتیادآور ویژه مطالعه دانشجویان
تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، اداره کل امور فرهنگی : دانشگاه تهران ، معاونت دانشجویی و فرهنگی ، مرکز مشاوره دانشجویی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت کنترل خشم برای جوانان با هدف پیشگیری از سوء مصرف مواد به انضمام گروه درمانی
سهرابی ، فرامرز ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌س۹‌خ۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طرح جامع پیشگیری از مصرف مواد در دانشگاه ها( :مجموعه برنامه های پیشنهادی برای پیشگیری از مصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور)
رزانی ، فریبا ؛  تهران مرکز انتشارات جهاددانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۴ط۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3