پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ت‍اگ‍ون‍ی‍س‍ت‍ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد
ت‍ری‍اک‌
ت‍وت‍ون‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌
زال‍و
س‍ی‍گ‍ار
ش‍اگ‍ردان‌
م‍رف‍ی‍ن‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
پ‍رس‍ت‍اران‌
پ‍ل‍ی‌ آم‍ی‍ده‍ا
 
پدیدآور:
آب‍رون‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍ص‍ی‍ر، زه‍را
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، ک‍ت‍ای‍ون‌
ب‍ی‌ ب‍ی‌ ک‍ر، ام‍ان‌
ج‍ان‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌
خ‍وش‌ آم‍دی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ده‍دش‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
دی‍ن‍ک‍وب‌، زه‍را
راح‍م‍ی‌ ن‍وران‌، م‍ح‍ب‌ ال‍ه‌
رم‍ض‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌
س‍ی‍رت‌ ن‍ی‍ک‌ ، ع‍ل‍ی‌
ش‍ی‍رال‍ی‌، ف‍رزاد
ص‍اب‍ون‍ی‌، ون‍وس‌
ع‍ب‍اس‍ی‌ م‍رئ‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ع‍ل‍ی‍خ‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍خ‍ری‍ان‌، راش‍ی‍ن‌
ف‍ره‍ودی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
م‍ع‍ت‍م‍دزاده‌، م‍ج‍ی‍د
م‍ل‍ک‌ زاده‌، آن‍اه‍ی‍ت‍ا
ن‍وب‍ه‍ار، م‍ن‍ی‍ر
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر آگونیستها و آنتاگونیستهای رشپتور 2D دوپامینی در تولرانس به بی دردی ناشی از مرفین به وسیله تست KCILF - LIA
دینکوب ، زهرا ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۳۷۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسسی مکانیسم اثر میدازولام بر بی دردی ناشی از مرفین در موش سوری
جان محمدی ، محمدامین ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۳۸۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر آگونیستها و آنتاگونیستهای سیستم آدرنرژیک بر LIAT BUARTS ناشی از مرفین در موش سوری
رمضانی تهرانی ، بنفشه ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۸-۷۹
شماره راهنما: ۳۸۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی خواص ضد اعتیاد گیاه کاکنج ( ویتانیا سومنیفرا)
شیرالی ، فرزاد ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۳۸۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شمال و جنوب تهران از مضرات مصرف سیگار
علیخانی ، حسین ؛  دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۰-۷۱
شماره راهنما: ۳۸۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه رسپتورهای اوپیوئیدی و آدرنرژیک عضله پشتی زالو
بی بی کر، امان ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۵-۷۶
شماره راهنما: ۳۹۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات توام صدا و نوبت کاری روی پارامترهای فیزیولوژیکی کارگران در یک صنعت شیمیایی
معتمدزاده ، مجید ؛  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
شماره راهنما: ۴۰۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه فراساختار ماکروفاژهای ریه افراد سیگاری و غیرسیگاری
آبرون ، سعید ؛  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
شماره راهنما: ۴۱۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
اندازه گیری اسیداسکوربیک و دهیدرواسکوربیک اسید در سرم و پلاسمای افراد سیگاری و غیرسیگاری به روش اسپکتروفتومتری ۲ و۴ - دی نیتروفینل هیدرازین
بهشتی ، کتایون ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۴۱۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر مصرف سیگار دانشجویان پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران سال ۱۳۷۲
بصیر، زهرا ؛  دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۴۱۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و مقایسه اثر لوودوپا و بروموکریپتین بر علائم سندرم قطع مصرف مورفین در موش سوری
فخریان ، راشین ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۴۲۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر سیستم KCC ارژیک بر عوارض ناشی از مرفین
ملک زاده ، آناهیتا ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۲-۷۳
شماره راهنما: ۴۲۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تغییرات مقدار نیکوتین قسمتهای مختلف سیگار زر ضمن دودکردن
خوش آمدی ، ابراهیم ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۴۷-۴۸
شماره راهنما: ۴۲۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
روش های جدید جستجو و تعیین مقدار آلکالوئیدهای موجود در تریاک
راحمی نوران ، محب اله ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵۳۶-۳۷
شماره راهنما: ۴۲۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نگرش پرستاران شاغل در مورد استعمال دخانیات در تهران
عباسی مرئی ، فاطمه ؛  دانشکده پرستاری و مامائی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۶۷-۶۸
شماره راهنما: ۴۲۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش در مورد مستعد کننده بیماری های عروق کرونر بر میزان کلسترول ، فشارخون ، شاخص توده بدنی و مصرف سیگار در افراد مبتلا و بستگان درجه یک آنان در شهر سمنان سال ۱۳۷۶
نوبهار، منیر ؛  دانشکده پرستاری و مامائی دانشکده علوم پزشکی ایران ۱۳۷۶-۷۷
شماره راهنما: ۴۲۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه میزان سیانید موجود در دود حاصل از مکش سیگارهای ایرانی و خارجی
صابونی ، ونوس ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۷۱-۷۲
شماره راهنما: ۴۲۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان پراکندگی گرد و غبار توتون و اثرات ریوی آن در کارگران در معرض
دهدشتی ، علیرضا ؛  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۳۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و مقایسه نگرش در مورد اعتیاد به سیگار و آگاهی از مضرات آن در معلمان سیگاری و غیرسیگاری مدارس راهنمائی پسرانه شهر مشهد۱۳۷۴
سیرت نیک ، علی ؛  دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۴۴۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین مقدار نیکوتین در سیگارهای پرمصرف انحصار دخانیات ایران
فرهودی ، محمدجواد ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۴۹-۵۰
شماره راهنما: ۴۴۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9