پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ش‍ار روان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اض‍طراب‌ -- درم‍ان‌
زن‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار
ف‍ش‍ار ه‍م‍س‍الان‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ق‍رب‍ان‍ان‌ ج‍ن‍گ‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
۱ .پ‍ل‍ی‍س‌ --ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار.
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ورا
اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۹-
ب‍ت‍را، پ‍روم‍ود
ت‍وک‍ل‍ی‌، م‍ه‍ی‍ن‌
ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍وه‍س‍اری‌، اس‍ح‍اق‌،۱۳۴۲-
راج‍ر، درک‌
رض‍ائ‍ی‌ راد، م‍ج‍ی‍د
ش‍ف‍ر، م‍ارت‍ی‍ن‌
ف‍ت‍ح‍ی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ل‍وک‍ر، ت‍ری‌
ل‍ی‍دن‌ - روب‍ن‍س‍ت‍ای‍ن‌، ل‍وری‌
م‍ای‍رز، آرت‍ور
م‍ای‍ک‍ن‍ب‍ام‌، دون‍ال‍د
ن‍ادری‌، ش‍ه‍رام‌
وی‍ت‌ ک‍ی‍ن‌، ج‍ورج‍ی‍ا
پ‍اول‌، ت‍رور،- ۱۹۵۵
 
ناشر:
آی‍ی‍ژ
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
ت‍رم‍ه‌
خ‍ل‍وص‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍راء (س‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ - م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ - اداره‌ چ‍اپ‍ ون‍ش‍ر
دان‍ژه‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ خ‍راس‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
ن‍ش‍ر ق‍و
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
پ‍اژن‍گ‌
ک‍ان‍ون‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍وان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فشار روانی :ماهیت ، پیشگیری ، سازگاری
شفر، مارتین ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵‌ش۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیوه های مقابله با استرس و ارتباط آن با سلامت روانی
توکلی ، مهین ؛  تهران نشر قو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۵‬,‭‌ت۹‌ش۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کنترل فشار روانی :چالش تغییر
راجر، درک ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۵‬,‭ر۲‌ک۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ایمن سازی در مقابل استرس
مایکنبام ، دونالد ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تنیدگی یا استرس :بیماری جدید تمدن به ضمیمه مقیاس پیامدهای رویداد ... شاخص تنیدگی والدینی
استورا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۴‬,‭‌ف۵‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی استرس
موسسه بلوکراس ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌م۸ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
استرس در سازمان های پلیس و راه های مقابله با آن
رضائی راد، مجید ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی - معاونت پژوهش - اداره چاپ ونشر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۹۳۶‬,‭‌ف۵‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ
فتحی آشتیانی ، علی ؛  تهران انتشارات رسانه تخصصی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۲‬,‭‌ق۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و فشار گروه همسالان :راهنمای جوانان و نوجوانان در پیشگیری از اعتیاد
مایرز، آرتور ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، سازمان بهزیستی خراسان ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹/۵‬,‭‌م۲‌م۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سازگاری باتغییرات زندگی :مهارتهای عملی برای مقابله بافشار روانی
راجر، درک ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۵‬,‭ر۲‌ک۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فشار روانی برزن :برخورد موثر با استرس های روزگار نوین
ویت کین ، جورجیا ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۲۰۶‬,‭و۸۶‌ف۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ساده ترین روشهای مهار استرس
بترا، پرومود ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ب۲‌س۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقابله با فشارهای روانی
لیدن - روبنستاین ، لوری ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ل۹۵‌م۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش های کاهش تنش های زندگی راهنمایی برای والدین و جوانان
تهران خلوص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵ر۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فشار روانی ، اضطراب و راههای مقابله با آن
پاول ، ترور،- ۱۹۵۵ ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۱‬,‭‌پ۲‌ف۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مهارت مدیریت استرس
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵،‌ج۴۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی قرآنی به فشار روانی
حسینی کوهساری ، اسحاق ،۱۳۴۲- ؛  تهران کانون اندیشه جوان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۴‬,‭‌ح ۵‌ن۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز مدیریت استرس
لوکر، تری ؛  [تهران ] دانژه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۵‬,‭‌ل۹۴، ‌خ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
چگونه فرزندانمان را در مقابل آسیب ها توانمند سازیم ؟ تاب آفرینی در خانواده
نادری ، شهرام ؛  تهران خلوص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۵،‌چ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
استرس در محیط های شغلی و روش های مقابله
افروز، غلامعلی ،۱۳۲۹- ؛  تهران دانشگاه الزهراء (س )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸۵‬,‭‌ف‍لا۷،‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2