پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ق‍دی‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لاف‌ ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
ان‍گ‍ی‍زش‌ در ک‍ار
ب‍ودج‍ه‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ش‍وراه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌
م‍ع‍اد
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
ن‍ج‍ف‍ی‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۲۵۶ - ۱۳۲۲ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
وق‍ت‌ -- ت‍ن‍ظی‍م‌
ک‍ار --ان‍ض‍ب‍اط
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- گ‍زی‍ن‍ش‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آش‍ن‍اس‍ازی‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ج‍ل‍س‍ه‌
 
پدیدآور:
ت‍م‍پ‍لار، ری‍چ‍ارد
ج‍ی‌، راس‌
ن‍ج‍ف‍ی‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۲۵۶- ۱۳۲۲
ن‍ج‍ف‍ی‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۲۵۶- ۱۳۲۲ ق‌
ک‍ی‍ن‍ان‌، ک‍ی‍ت‌
 
ناشر:
ق‍دی‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیاحت غرب ( سرنوشت ارواح پس از مرگ )
نجفی قوچانی ، محمدحسن ، ۱۲۵۶- ۱۳۲۲ ق ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۲/۲۲‬,‭‌ن۳‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیاحت شرق
نجفی قوچانی ، محمدحسن ، ۱۲۵۶- ۱۳۲۲ ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۵۳‬,‭‌ن۳آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
افراد مشکل دار
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۳‌ج۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ج۹۴‌ت۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چگونه بر خویشتن مدیریت کنیم ؟
کینان ، کیت ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۵۰‬,‭‌ک۹‌چ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چگونه در کارمندان انگیزه ایجاد کنیم ؟
کینان ، کیت ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بحران
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌ج۹‌ب۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کار زیاد
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷‌ج۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پروژه
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ج۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چگونه برنامه ریزی کنیم ؟
کینان ، کیت ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ک۹۷‌چ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جلسه گروهی
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۴۸۵‬,‭‌ج۹‌ج۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چگونه کارمند مناسب انتخاب کنیم ؟
کینان ، کیت ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌گ۴‌ک۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آغاز کار
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌ج۸آ۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
انضباط
تمپلار، ریچارد ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ک۲‌ت۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بودجه
تمپلار، ریچارد ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۸‬,‭‌ب۹‌ت۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گردآوری اطلاعات
تمپلار، ریچارد ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۴۶۰‬,‭‌ت۸‌گ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط با تازه کارها
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک