پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍وه‌ ق‍ض‍ای‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ای‍ران‌ -خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
س‍وخ‍ت‍ان‍ل‍و، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۶۲-
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌،
 
ناشر:
ق‍وه‌ ق‍ض‍ای‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍وه‌ ق‍ض‍ای‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی و کجرویهای اجتماعی
فرجاد، محمد حسین ، ؛  تهران قوه قضاییه ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱‬,‭‌ف۴آ۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر مسایل اجتماعی ایران خانواده ، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ
سوختانلو، حسین ، ۱۳۶۲- ؛  تهران مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭‌س۹‌م۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک