پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
درم‍ان‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ -- خ‍دم‍ات‌ اورژان‍س‌
م‍واد م‍ح‍رک‌ -- س‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اف‍ش‍اری‌، رض‍ا
ت‍ق‍دس‍ی‌ ن‍ژاد، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍ادات‍ی‍ان‌، اص‍غ‍ر، ۱۳۴۴-
س‍ع‍ی‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌، ۱۹۰۰-
ه‍وش‍م‍ن‍د وی‍ژه‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۵-
پ‍رادف‍وت‌، ال‍گ‍زان‍در ت‍ام‍پ‍س‍ن‌
پ‍ژوم‍ن‍د، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌،۱۳۲۰
ک‍وپ‍ر، پ‍ی‍ت‍ر
 
ناشر:
آرت‍ی‍ن‌ طب‌
دان‍ش‌پ‍ژوه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دری‍اس‍را
روی‍ان‌پ‍ژوه‌، ان‍س‍ان‌
س‍پ‍ی‍د ب‍رگ‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍وی‍ن‌ ن‍ش‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌
ن‍ش‍ر س‍م‍اط
چ‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان مسمومیت ها
هوشمند ویژه ، محمد، ۱۳۱۵- ؛  تهران موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‍ه۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیتها و حوادث محیطی
هریسون ، تنسلی راندولف ، ۱۹۰۰- ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‍ه۴‌م۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیت ها و حوادث
هریسون ، تنسلی راندولف ، ۱۹۰۰- ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‍ه۴‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان مسمومیت ها
پژومند، عبدالکریم ،۱۳۲۰ ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‌پ۴۴‌ت۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان مسمومیت ها
پرادفوت ، الگزاندر تامپسن ؛  تهران فرهنگ نوین نشر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‌پ۴‌ت۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیت ها
ساداتیان ، اصغر، ۱۳۴۴- ؛  تهران نشر سماط   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۱۲۱/۵‬,‭‌ت۶، ۴.‌ش‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیت به وسیله داروهای شیمیایی
کوپر، پیتر ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‌ک۹‌م۵‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقابله با مسمومیت های ناشی از مواد شیمیایی
حسینی ، محمدرضا ؛  تهران دریاسرا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‌ح۵‌م۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سم شناسی بالینی و مسمومیت ها:تشخیص و درمان
تقدسی نژاد، فخرالدین ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۸۹ ,
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‌ت۷‌س ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی درمان مسمومیت با محرک ها
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۳۰۳۵ ۶۶۴۹۳۰۳۴ ،آدرس ناشر :تهران خیابان انقلاب خیابان فخر رازی کوچه فاتحی داریان پلاک 15 ساختمان ناشران فخر رازی واحد 31 سپید برگ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۳۲‬,‭ر۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بیماران در درمانگاه و بخش مسمومین
افشاری ، رضا ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ضروریات سم شناسی بالینی
سعیدی ، حسین ؛  تهران bتلفن ناشر :, 37368466نمابر ناشر ;, 66368466آدرس ناشر :تهران ، خیابان انقلاب ، روبروی دبیرخانه دانشگاه تهران ، پاساژ امیر کبیر، طبقه دوم رویان پژوه ، انسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۲۴/۵‬,‭‌س۷‌ض۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سم شناسی بالینی و درمان اورژانسهای مسمومین افشاری
افشاری ، رضا ؛  مشهدbتلفن ناشر : ۸۴۵۱۵۳۰- ۸۴۱۲۰۸۱ ،آدرس ناشر :مشهد، خ . دانشگاه ساختمن قریشی ، دانشگاه علوم پزشکی ط. سوم ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک