پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ص‍رف‌ م‍واد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ا -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ج‍وان‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد اس‍ت‍ن‍ش‍اق‍ی‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ آک‍س‍ف‍ورد ه‍اوس‌
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ و درم‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ س‍وآ م‍ص‍رف‌ م‍واد
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
وج‍د( م‍واد م‍خ‍در)
 
پدیدآور:
اخ‍ت‍ی‍اری‌، ح‍ام‍د
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍ی‍ن‌ ال‍ن‌
ج‍ی‍س‍ن‌، ل‍ئ‍ون‍ارد
رح‍م‍ت‌زاده‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ص‍ف‍ای‍ی‌ س‍م‍ن‍ان‍ی‌، ع‍س‍ک‍ری‌
ع‍زی‍زی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ف‍ل‍ورس‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ج‌
ل‍وب‍و، ای‍ن‍گ‍ری‍د ا
ل‍ی‍ن‍ت‍ن‌، ج‍رم‍ی‌ ام‌
واش‍ت‍ن‌، آرن‍ول‍د ام‌
وف‍ای‍ی‌ب‍ان‍ه‌، ف‍اروق‌
پ‍ی‍ت‍ر م‍ی‍ل‍ر
ک‍اش‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
گ‍اس‍وپ‌، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
:ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
ارت‍ق‍ای‌ س‍لام‍ت‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
ج‍م‍ال‌ آزادی‌
خ‍لاق‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
روی‍ان‌ پ‍ژوه‌
م‍ه‍رس‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ک‍ارب‍ردی‌ ه‍لال‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر چ‍ه‍ارم‌
پ‍ی‍روز آراس‍ت‍ه‌
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‌ س‍م‍ن‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی سوء مصرف موادمخدر در زندانهای ایران
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرکزپژوهش و درمان تخصصی سوء مصرف مواد
مرکز پژوهش و درمان تخصصی سوء مصرف مواد ؛  تهران پیروز آراسته   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌م۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی اختلالات مربوط به مصرف مواد و الکل
واشتن ، آرنولد ام ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭و۲ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه حقایق آشکار از مواد مخدر :مواد استشاقی
لوبو، اینگرید ا ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸،/‌م۸،‌ل۹‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر مصرف الکل و مواد :راهنمایی برای آغاز فرایند تغییر
لینتن ، جرمی ام ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۶‬,‭‌ل۹‌غ۸‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد، برنامه ریزی تکلیف محور
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭د۴۳‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نقش پیشرفت تحصیلی در کاهش مصرف مواد
تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۹،/‌ج۹،‌ن۷‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد خانه آکسفورد به سوء مصرف مواد :تجربه ای ارزنده از اثربخشی خانه های بهبودی در درمان اعتیاد
جیسن ، لئونارد ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۶۵‬,‭‌ج۹ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور در اجتماع و مدرسه
رحمت زاده ، ابوالقاسم ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۱۴۱۱۳۷- ۰۹۱۲۴۰۳۲۵۱۳ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . قایم مقام پاین تر از مطهری کوچه ۲۴ پلاک ۱ ط ۵ ارتقای سلامت ایرانیان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ج۹،ر۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی اعتیاد ، زیستن با سوء مصرف مواد مخدر
گاسوپ ، مایکل ؛  تهران bتلفن ناشر : ۴۴۲۱۹۲۲۰-۴۴۲۳۱۹۰۴,نمابر ناشر ; ۴۴۲۳۱۹۰۶,آدرس ناشر :خ ستارخان ، خسرو شمالی کوچه حاجی آقا زاده پلاک ۱۹ :جامعه پژوهان سینا، انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۲۹‬,‭‌گ۲‌ج۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اکستاسی آغاز یا پایان شادی :سوء مصرف اکستاسی و مروری بر انواع مواد و داروهای اعتیادآور طبیعی و صنعتی
کاشی ، مرتضی ؛  سمنان bتلفن ناشر : ۴۴۴۹۵۸۵-۰۲۳۱,آدرس ناشر :سمنان - بلوار نهضت شمالی ، ساختمان ۸۲۶ ، واحد ۳ کتاب سمنگان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭و۳،‌ک۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای درمان گر :درمان های مبتنی بر شواهد
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭ر۲۷‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد مبتنی بر شواهد علمی
پیتر میلر ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۱۵‬,‭‌ف۹د۴‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی در سوء مصرف مواد :راهنمای کار گروهی با معتادین
فلورس ، فیلیپ ج ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۹۱۳۱۰۰۵۱۲۹ - ۲۲۰۸۷۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، خ . فردوسی ، خ . منوجهری ، مجمر ... پیغام دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف۸‌گ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد چیست ؟ نیاز، جرم ، یا بیماری ؟
عزیزی ، عبدالرضا ؛  مشهد نشر چهارم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۳۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مواد اعتیاد آور :آنچه والدین باید بدانند
وفایی بانه ، فاروق ؛  سنندج bتلفن ناشر : ۰۹۳۶۰۱۸۷۷۲۲،آدرس ناشر :سنندج . اول خیابان آبیدر ۰۹۱۸۳۷۸۱۵۹۰ آقای آزادی جمال آزادی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ن۹،و۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری اولیه سوء مصرف مواد
تهران موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌پ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از مصرف مواد مخدر نوجوانان و جوانان
صفایی سمنانی ، عسکری ؛  سمنان bتلفن ناشر : ۳۳۳۳۴۸۷،آدرس ناشر :سمنان - خلاق   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ن۹،‌ص۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کرافت :نقش خانواده ها در درمان سوء مصرف مواد
اسمیت ، جین الن ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۶۳۶۶-۶۶۴۸۶۳۷۳،آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - ساختمان امیر کبیر - ط دوم رویان پژوه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف‍لا۵۶،‌ک۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و فرزندان ما :چگونه فرزندانی دور از اعتیاد و سوء مصرف مواد داشته باشیم ؟
اختیاری ، حامد ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۸۴۰۰،آدرس ناشر :تهران - خ جمهوری خ منیری جاوید کوچه مینا پلاک 82 مهرسا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6