پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍واد م‍خ‍در -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ب‍س‍ی‍ج‌
ج‍وان‌ -- م‍واد م‍خ‍در -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- م‍واد م‍خ‍در -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ج‍وان‍ان‌ -- م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍واد م‍خ‍در --پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- م‍واد م‍خ‍در
۱.اع‍ت‍ی‍اد - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌.۲ . م‍واد م‍خ‍در - م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌.۳ . واح‍د(م‍وادم‍خ‍در.)
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۳۷-
ب‍اص‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ح‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ذوال‍ع‍ل‍ی‌، م‍ه‍ن‍از
رئ‍وف‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۴۶-
س‍ل‍طان‍ی‌، زه‍را
ع‍زی‍زی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۷-
غ‍ن‍ج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍ی‍ازی‌پ‍ور، ی‍اراح‍م‍د
واع‍ظی‌، ع‍دن‍ان‌
پ‍ورک‍اظم‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌
پ‍ی‍ک‌ه‍ارت‌، ک‍ارل‌، ۱۹۳۹-
چ‍ی‍ک‍ان‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
آون‍د ان‍دی‍ش‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍ه‍ارم‌
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ب‍روج‌
ب‍رگ‌ آذی‍ن‌
ت‍ب‍ل‍ور
ج‍ام‍ع‍ه‌پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا
ح‍س‍ن‌ اف‍را
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ آم‍وزش‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
ص‍اب‍ری‍ن‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دان‍ه‌
ع‍ش‍ق‌ دان‍ش‌
م‍اری‍ا رض‍وی‌ - م‍ری‍م‌ رئ‍وف‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍وی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍ی‍رف‍ت‍اح‌
ن‍ش‍ر ب‍چ‍ه‌ه‍ا س‍لام‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌ (ن‍اج‍ا)، اداره‌ ک‍ل‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍ت‍ون‌ درس‍ی‌
ن‍ی‍ک‌آم‍وز
وف‍اق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
ترک اعتیاد
پورکاظمی ، لطفعلی ؛  [تهران ] نشر بچه ها سلام   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد
رئوفی ، مریم ، ۱۳۴۶- ؛  [کرمانشاه ] ماریا رضوی - مریم رئوفی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۹ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
لجن خوشبو
چیکانی ، ابراهیم ، ۱۳۴۹- ؛  ایلام برگ آذین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌چ۹‌ل۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوان و جوان
پیک هارت ، کارل ، ۱۹۳۹- ؛  تهران صابرین ، کتابهای دانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹۵‌ک۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری و درمان اعتیاد
تهران معاونت امور فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۹ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و درمان اعتیاد
عزیزی ، عبدالرضا، ۱۳۴۷- ؛  مشهد انتشارات چهارم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۳۵‌پ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
واقعیت و نقطه نظرها در زمینه مواد مخدر :مجموعه مقالات
تهران جامعه پژوهان سینا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭و۲۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش اعتیاد و جوان
ساری دبیرخانه شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۳۶۲‬,‭آ۵د۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کنترل و پیشگیری از استعمال دخانیات راهنما کشورهای کم درآمد۱۹۹۸
تهران مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۸‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر می کشی ؟ نه متشکرم
واعظی ، عدنان ؛  قم معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭و۲‌م۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چرا می گوئیم نه ؟!
ذوالعلی ، مهناز ؛  تهران حسن افرا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ذ۹‌چ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد( مواد مخدر، آسیب ها و راهبردها)
اسعدی ، حسن ؛  تهران انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌پ۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :عوامل ، علایم و پیشگیری ( ویژه ی پدر و مادرها)
سلطانی ، زهرا ؛  شیراز آوند اندیشه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س۷۷‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از مصرف مواد مخدر :راهبردهای کاربردی پیشگیری اولیه
باصری ، علی اکبر ؛  تهران وفاق   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
چگونه از آلوده شدن فرزندانمان به اعتیاد پیشگیری کنیم ؟
تهران تبلور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹‌چ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد جوانان
نیازی پور، یاراحمد ؛  قم میرفتاح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کلیات مواد مخدر
غنجی ، علی ؛  تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، معاونت آموزش (ناجا)، اداره کل منابع و متون درسی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌غ ۹‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای مقابله ای با اعتیادهای قدیم و جدید اعتیاد به مواد مخدر و...
اسماعیلی ، محمد،۱۳۳۷- ؛  اردبیل نیک آموز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵۵آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بررسی نقش پایگاه های مقاومت بسیج در فرهنگ سازی و پیشگیری از تولید، توزیع و سوء مصرف مواد مخدر
حبی ، محمدباقر ؛  تهران بروج   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭UA‬,‭۹۱۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌ح۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نیمه جامع اعتیاد
علی محمدی ، محمدعلی ، ۱۳۴۷- ؛  گرگان عشق دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۷۸۳ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4