پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍ن‍ای‍ی‌ - م‍واد م‍خ‍در
داروه‍ا -- ک‍ن‍ت‍رل‌ و م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ق‍اچ‍اق‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ف‍س‍ی‍ر و اس‍ت‍ن‍ب‍اط
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌--ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌--ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۲-
اس‍ع‍دی‌، س‍ی‍ده‌ن‍گ‍ار، ۱۳۵۷-
ب‍اص‍ری‌ ، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۴۹-
ت‍رح‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ذب‍ح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
رزم‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
س‍اک‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍ی‍ف‍ی‌ پ‍ور، م‍رض‍ی‍ه‌
غ‍لام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ع‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ه‍اش‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۸-
 
ناشر:
ام‍ج‍د
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍ان‍ون‌ ی‍ار
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍ن‌
خ‍رس‍ن‍دی‌
دن‍ی‍ای‌ درون‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌
م‍ن‍ور
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی :قانون قصاص قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات و الحاقات
نعیمی ، مهدی ؛  تهران منور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳۱۳۷۵‬,‭‌ن۷‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی کیفری مواد مخدر
باصری ، علی اکبر، ۱۳۴۹- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ب۲۵آ۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگاه نو، اقدام نو در مبارزه با مواد مخدر
هاشمی ، علی ، ۱۳۳۸- ؛  تهران ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ن۷‌ه۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جنبه های عملی حقوق کیفری مواد مخدر
تهران کیهان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ج۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و روان گردان از دیدگاه علوم جنایی و حقوق بین الملل
ساکی ، محمدرضا ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌س۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جنایی شاخه ی مواد مخدر
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KHM‬,‭۵۰۲۹‬,‭‌ف‍لا ۵‌ح۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دلارهای هروئینی :واکاوی و نقد سیاست های جنایی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان
اسعدی ، سیده نگار، ۱۳۵۷- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲۸۲‬,‭‌ف‍لا۵د۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان مشتمل بر :قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی شیوه عقو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در کشورهای ایران ، آمریکا، استرالیا، انگلستان ، آلمان ، ایتالیا، فرانسه ، هلند، چین ، روسیه ، عربستان ، ژاپن و پاکستان
غلامی ، حسین ؛  تلفن دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲۸۲‬,‭‌غ۸‌م۶‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل باید و نبایدهای جنایی ایران در خصوص عرضه مواد مخدر
رزمان ، علی ؛  تهران انتشارات قانون یار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭ر۴‌ت۳‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نقد آرا
ذبحی ، حسین ؛  تهران قوه قضائیه ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۹۶-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭ذ۲‌ن۷‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه قانون مبارزه با موادمخدر ایران
ترحمی ، محمد ؛  تهران امجد   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بررسی فقهی و حقوقی استعمال مواد مخدر
سیفی پور، مرضیه ؛  فرخ شهر جهان بین   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌س۹‌ب۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک