پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ درم‍ان‌ م‍دار
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
م‍واد ن‍ی‍روزا-س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌-درم‍ان‌
 
پدیدآور:
اس‍ک‍وای‍رز، دان‍ی‍ل‌
ب‍رگ‌، ای‍ن‍س‍و ک‍ی‍م‌
ت‍ی‍س‍ون‌، م‍ری‌
دی‌ ل‍ئ‍ون‌، ج‍ورج‌
ل‍وئ‍ی‍س‌، ج‍ودی‍ت‌
م‍ری‌ م‍اردن‌ و لاس‍ک‍وئ‍ز
پ‍ت‍ری‌، ن‍ان‍س‍ی‌
ک‍ارول‌، ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌
 
ناشر:
اس‍پ‍ن‍د ه‍ن‍ر
ان‍دی‍ش‍ه‌ آور
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
روان‌
س‍اوالان‌
ه‍ن‍ره‍ای‌ زی‍ب‍ا
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌
ک‍ن‍ک‍اش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راه حل های گام به گام درمان اعتیاد
برگ ، اینسو کیم ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ب۴ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد مشاوره در پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد مخدر
لوئیس ، جودیت ؛  تهران اسپند هنر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اجتماع درمان مدار :نظریه ، مدل و روش جدیدترین رویکرد درمان اعتیاد
دی لئون ، جورج ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭د۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی درمان شناختی - رفتاری سوء مصرف مواد
کارول ، کتلین ؛  تهران اسپند هنر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ک۲ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی برای معتادان
تهران اندیشه آور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی معتادان ( راهنمای شیوه درمانی مراحل تغییر)
مری ماردن و لاسکوئز ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد آورها
تیسون ، مری ؛  اصفهان هنرهای زیبا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ت۹‌ت۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد
تیسون ، مری ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ت۹‌ت۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه انگیزشی
اسکوایرز، دانیل ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دفتر مرکزی مشاوره   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ب۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت وابستگی (راهنمای متخصصان )
پتری ، نانسی ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دفتر مرکزی مشاوره   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌پ۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک