پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ وی‍روس‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ دری‍ان‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۳۵-
داوس‍ون‌، ان‍دی‌
س‍ادوک‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌، ۱۹۳۳-
ص‍ال‍ح‌پ‍ور، ش‍ه‍اب‌
لال‍ه‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: طب‍ی‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: ن‍ش‍ر طی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای درمان اعتیاد
صالح پور، شهاب ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۲۱۳ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :بیماری فردی - فاجعه اجتماعی اطلاعات کلی در مورد اعتیاد برای استفاده عموم
لاله ، محمود ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ل۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هپاتیت ویروسی و اتوایمون
ابراهیمی دریانی ، ناصر، ۱۳۳۵- ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده : نشر طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۴۸‬,‭‍ه۲۵‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی روان پزشکی بالینی کاپلان
سادوک ، بنجامین ، ۱۹۳۳- ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده : طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۶‬,‭‌ک۲‌چ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اینترنت :برای ویژه کاران خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی
داوسون ، اندی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده : نشر طیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹د۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک