پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌، ۱۹۰۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ص‍اب‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍ات‍وری‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌
 
پدیدآور:
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌، ۱۹۰۰-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‌پ‍ژوه‌
ذوق‍ی‌
ن‍ش‍ر ف‍روغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
چ‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیتها و حوادث محیطی
هریسون ، تنسلی راندولف ، ۱۹۰۰- ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‍ه۴‌م۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیت ها و حوادث
هریسون ، تنسلی راندولف ، ۱۹۰۰- ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‍ه۴‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای اعصاب و روان
هریسون ، تنسلی راندولف ، ۱۹۰۰- ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۶‬,‭‍ه۴‌ب۹۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ( هندبوک هاریسون )
هریسون ، تنسلی راندولف ، ۱۹۰۰- ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶‬,‭‍ه۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی ( به انضمام اورژانسهای روانپزشکی کاپلان )
هریسون ، تنسلی راندولف ، ۱۹۰۰- ؛  نشر فروغ اندیشه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۴ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک