پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍م‍ای‍ش‌ پ‍ل‍ی‍س‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌( ۱۳۸۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ل‍ی‍س‌ -- ن‍ظام‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍ؤس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پلیس و فناوری اطلاعات و ارتباطات :مجموعه مقالات همایش -تهران ۱۳۸۶
همایش پلیس و فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ۱۳۸۶ ؛  تهران مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۹۳۶‬,‭‌پ۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک