پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وح‍ی‍د، رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طرح‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌ ف‍ی‍روز آب‍ادی‌، وح‍ی‍د
م‍ن‍اج‍ات‍ی‌، وح‍ی‍د رض‍ا
وح‍ی‍د، رض‍ا
 
ناشر:
ع‍اب‍د
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
علل بزهکاری نوجوانان
وحید، رضا ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭و۳‌ع۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جزوه آموزشی طرح پیشگیری از اعتیاد ویژه مدرسین خانواده اداره آموزش وپرورش
مناجاتی ، وحید رضا ؛  فارس معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۹۴گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پایایی و روایی پرسشنامه غربالگری غیرمستقیم سوءمصرف مواد - ویرایش سوم
صادقی فیروز آبادی ، وحید ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۵۳۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک