پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، اداره‌ ک‍ل‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
 
ناشر:
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، اداره‌ ک‍ل‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تارهای نهان :شرحی بر تاثیرات ، عوارض و انواع مواد اعتیادآور ویژه مطالعه دانشجویان
تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، اداره کل امور فرهنگی : دانشگاه تهران ، معاونت دانشجویی و فرهنگی ، مرکز مشاوره دانشجویی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک