پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد --پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍ص‍رف‌ م‍واد
م‍واد ن‍ی‍روزا-س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌-درم‍ان‌
 
پدیدآور:
اس‍ک‍وای‍رز، دان‍ی‍ل‌
رزان‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا
طارم‍ی‍ان‌، ف‍ره‍اد
پ‍ت‍ری‌، ن‍ان‍س‍ی‌
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در؛ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌؛ س‍ازم‍ان‌ خ‍دم‍ات‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌: م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌؛ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌؛ م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع پیشگیری از مصرف مواد در دانشگاه ها( مجموعه برنامه های پیشنهادی برای پیشگیری از مصرف مواد در میان دانشج .ویان دانشگاههای کشور)
مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۵۷۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه انگیزشی
اسکوایرز، دانیل ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دفتر مرکزی مشاوره   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ب۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتابچه آموزشی بررسی برخی از نظریه ها در زمینه مصرف مواد
طارمیان ، فرهاد ؛  تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، دفتر مرکزی مشاوره : مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ط۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت وابستگی (راهنمای متخصصان )
پتری ، نانسی ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دفتر مرکزی مشاوره   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌پ۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طرح جامع پیشگیری از مصرف مواد در دانشگاه ها( :مجموعه برنامه های پیشنهادی برای پیشگیری از مصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور)
رزانی ، فریبا ؛  تهران مرکز انتشارات جهاددانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۴ط۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه تربیت کادر متخصص دوره تکمیلی متمرکز برخانواده
تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دفتر مرکزی مشاوره ؛ سازمان خدمات دانشجویی مرکز مشاوره دانشجویی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سرفصل های دوره آموزش مقدماتی ، میانی ، تکمیلی و عالی پیشگیری اولیه از اعتیاد :هریک جمعا به مدت ۲۴ ساعت ویژه ارتقای توان تخصصی کارشناسان پیشگیری ویژه دوره میانی
تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دفتر مرکزی مشاوره ؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر اداره کل فرهنگی و پیشگیری ؛ معاونت دانشجویی و فرهنگی مرکز مشاوره دانشجویی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سر فصلهای دوره آموزش مقدماتی پیشگیری اولیه از اعتیاد جمعا به مدت ۲۴ ساعت : ویژه کادر متخصص
تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دفتر مرکزی مشاوره ؛ سازمان خدمات دانشجویی مرکز مشاوره دانشجویی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س۴۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دوره آموزش میانی پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه تربیت کادر متخصص
تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دفتر مرکزی مشاوره ؛ سازمان خدمات دانشجویی مرکز مشاوره دانشجویی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۹۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک