پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌؛ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌؛ م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌؛ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌؛ م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سرفصل های دوره آموزش مقدماتی ، میانی ، تکمیلی و عالی پیشگیری اولیه از اعتیاد :هریک جمعا به مدت ۲۴ ساعت ویژه ارتقای توان تخصصی کارشناسان پیشگیری ویژه دوره میانی
تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دفتر مرکزی مشاوره ؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر اداره کل فرهنگی و پیشگیری ؛ معاونت دانشجویی و فرهنگی مرکز مشاوره دانشجویی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک