پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌: م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ص‍رف‌ م‍واد
 
پدیدآور:
طارم‍ی‍ان‌، ف‍ره‍اد
 
ناشر:
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌: م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابچه آموزشی بررسی برخی از نظریه ها در زمینه مصرف مواد
طارمیان ، فرهاد ؛  تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، دفتر مرکزی مشاوره : مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ط۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک