پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وطن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد و ق‍اچ‍اق‌ م‍واد م‍خ‍در اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ اع‍ت‍ی‍اد
درم‍ان‌ داروی‍ی‌
م‍ج‍ازات‌
 
پدیدآور:
اص‍غ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
م‍ح‍م‍درض‍ای‍ی‌ ن‍وده‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
وطن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ب‍ی‌ ن‍ا
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (گ‍ل‍س‍ت‍ان‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای اثر ترکیب ساختار قومی جمعیت در بروز اعتیاد و قاچاق مواد مخدر استان گلستان - شهرهای گمیشان و گالیکش
وطنی ، علی ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۶۷۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی علل و عوامل موثر بر آسیب ها و انحرافات اجتماعی دراستان گلستان
گلستان بی نا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۶۲۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر میزان و نوع قاچاق مواد مخدر و راه های کنترل آن در استان گلستان
وطنی ، علی ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (گلستان )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۸۳۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان آگاهی گروه های مرتبط با معتادان از مداخلات درمان ، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی ( شامل معتادان ، خانواده معتادان ، کارکنان درمانی ، کارکنان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی )در استان گلستان
محمدرضایی نوده ، علی اکبر ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (گلستان )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۸۸۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی تاثیر مجازات مجرمین مواد مخدر بر کیفیت زندگی خانواده زندانیان استان گلستان
اصغری ، علی اصغر ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۵۰۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک