پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍رش‍ک‍وه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ای‌ گ‍م‍ن‍ام‌
اوپ‍ورن‌، ژان‌ پ‍ل‌،luaP naeJ ,niarruopuA
ج‍وان‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ زن‌
زن‍دان‍ی‍ان‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍لاح‍ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
م‍اری‌ج‍وان‍ا
م‍ع‍ت‍ادان‌
م‍واد م‍خ‍در
ن‍وزاد -- ب‍ه‍داش‍ت‌
ک‍م‍ون‍ی‍س‍م‌
 
پدیدآور:
اش‍ن‍ای‍در، س‍ال‍وم‍ن‌، ۱۹۳۸-
اوپ‍ورن‌، ژان‌ پ‍ل‌
ح‍س‍ن‍ی‌، پ‍رخ‍ی‍ده‌
ح‍س‍ن‍ی‌، پ‍رخ‍ی‍ده‌، ۱۳۳۶-
دژاک‍ام‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۸-
ش‍م‍س‌، ع‍ل‍ی‌
ص‍رام‍ی‌، رض‍ا،- ۱۳۴۰
ف‍رخ‍اک‌، داری‍وش‌، ۱۳۳۰-
ف‍رخ‍اک‌، داری‍وش‌،- ۱۳۳۰
ل‍ه‌، ت‍ان‌ خ‍وی‌، ۱۹۲۳-
ل‍وف‍ور، ارن‍س‍ت‌،۱۹۱۹ -م‌
م‍رادخ‍ان‍ی‍ان‌، رازی‌
م‍ل‍ک‍وت‍ی‌، ک‍اظم‌
وزی‍ری‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌
پ‍رن‍و، ل‍وران‍س‌
پ‍ورک‍ی‍ان‌ اح‍م‍دآب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
گ‍ارودی‌، رژه‌،- ۱۹۱۳
گ‍را، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ان‌
ی‍ح‍ی‍ی‌زاده‌، اس‍م‍ع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ زن‍دان‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌: پ‍رش‍ک‍وه‌
پ‍رش‍ک‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جوانان استثمار شده
له ، تان خوی ، ۱۹۲۳- ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۶‬,‭‌ل۹‌ج۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی درمان سوء مصرف کنندگان مواد
وزیریان ، محسن ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۷ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عبور از منطقه ۶۰ درجه زیر صفر
دژاکام ، حسین ، ۱۳۲۸- ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۴‌ع۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر آرزوها را می کشد
اوپورن ، ژان پل ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۵‬,‭‌ف‍لا۸آ۳‬,‭۱۳۷۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق زندانیان برداشتی از منابع اسلامی مقررات داخلی و بین المللی
شمس ، علی ؛  تهران سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، انتشارات راه تربیت : پرشکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۸۱۰‬,‭‌ش۸‌ح۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رهایی :آخرین روش علمی ترک اعتیاد
یحیی زاده ، اسمعیل ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ی۳ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ماری جوانای خانمانسوز
اشنایدر، سالومن ، ۱۹۳۸- ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌م۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حکومت های مارکسیست - لنینیست از سال ۱۹۱۷ تا عصر حاضر
گرا، کریستیان ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HX‬,‭۴۴/۵‬,‭‌گ۴‌ح۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آخرین روش علمی ترک سیگار
حسنی ، پرخیده ، ۱۳۳۶- ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ح۴۶آ۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تصویر واقعی از جامعه بدون اعتیاد
پورکیان احمدآبادی ، عبدالکریم ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹۳‌ت۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی درمان سوء مصرف کنندگان مواد
ملکوتی ، کاظم ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار :تولدی دیگر
حسنی ، پرخیده ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ح ۴۶‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری به زبان ساده جامعه عاری از اعتیاد
فرخاک ، داریوش ،- ۱۳۳۰ ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف ۴۳‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تولدی دوباره در :فقط برای امروز
فرخاک ، داریوش ، ۱۳۳۰- ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۸‬,‭‌ف ۴‌ت۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
من بچه ام را بزرگ می کنم
پرنو، لورانس ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۱۰۱‬,‭‌پ ۳۸‌م۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با انواع مواد مخدر صنعتی شیمیایی و راه های پیشگیری و درمان
صرامی ، رضا،- ۱۳۴۰ ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زنان چگونه به قدرت می رسند؟
گارودی ، رژه ،- ۱۹۱۳ ؛  [تهران ] پرشکوه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۱۵۰‬,‭‌گ۲ز۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آخرین سیگارآغاز زندگی بهتر
مرادخانیان ، رازی ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌م۷آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تسلیحات هسته ای در جهان سوم
لوفور، ارنست ،۱۹۱۹ -م ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭U‬,‭۲۶۴/۵‬,‭‌ل ۹‌ت۵۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک