پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد
اق‍ل‍ی‍ت‍ه‍ا -- وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ان‍ق‍لاب‌
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ۱۹۴۵ - ۱۹۸۹ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ۱۳۵۹. -
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
دوس‍ت‌س‍ت‍ی‍زی‌
دول‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
دول‍ت‍ه‍ای‌ ن‍وب‍ن‍ی‍اد -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍س‍اد س‍ی‍اس‍ی‌
ق‍درت‌( ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)
م‍وازن‍ه‌ ق‍درت‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ن‍ف‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ ق‍وم‍ی‌ -- ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
آن‍دری‍ن‌، چ‍ارل‍ز
رن‍ج‍ب‍ر، م‍ق‍ص‍ود، ۱۳۵۱-
س‍ان‍درز، دی‍وی‍د، ۱۹۵۰-
س‍و، آل‍وی‍ن‌، ۱۹۵۳-
س‍ی‍س‍ک‌، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌، ۱۹۶۰-
ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۳-
م‍ارش‌، دی‍وی‍د، ۱۹۴۶-
م‍ک‍ی‍ن‌لای‌، راب‍رت‌
ن‍ص‍ری‌، ق‍دی‍ر، ۱۳۵۰-
ن‍ی‍و، ام‍رس‍ون‌
ه‍ی‍وود، پ‍ل‌
وای‍ن‍ر، م‍ای‍رون‌
پ‍ات‍ری‍ک‌، ت‍رن‍ب‍ری‌
پ‍ای‌، ل‍وس‍ی‍ن‌
ک‍اک‍س‌، راب‍رت‌، ۱۹۲۶-
ک‍ل‍گ‌، اس‍ت‍ی‍وارت‌
ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌، دی‍وی‍د
گ‍ر، ت‍د راب‍رت‌، ۱۹۳۶-
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
رنجبر، مقصود، ۱۳۵۱- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۵۰‬,‭ر۸۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دو رویه منفعت ملی
کلینتون ، دیوید ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭E‬,‭۸۴۰‬,‭‌ک۸د۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به مسائل امنیتی ایران :گفتگو با محمدرضا تاجیک ، عباس عبدی ، حسن ره پیک ، علی کریمی مله ، ابراهیم حاجیانی
علینقی ، امیرحسین ، ۱۳۴۳- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۵۲‬,‭‌ع۸‌ن۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
نصری ، قدیر، ۱۳۵۰- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۷۶‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ن۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تغییر اجتماعی و توسعه :مروری بر نظریات نوسازی ، وابستگی و نظام جهانی
سو، آلوین ، ۱۹۵۳- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵‬,‭‌س۹‌ت۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بحران ها و توالی ها در توسعه سیاسی
پای ، لوسین ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۶۰‬,‭‌پ۲‌ب۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تقسیم قدرت و میانجی گری بین المللی در منازعات قومی
سیسک ، تیموتی ، ۱۹۶۰- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۰۶۱‬,‭‌س۹‌ت۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فساد سیاسی
هیوود، پل ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۰۸۱‬,‭‍ه۹‌ف۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درک توسعه سیاسی
واینر، مایرون ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۶۰‬,‭و۲د۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جامعه مدنی :اصول ، رویکردها و زمینه شکل گیری آن در جمهوری اسلامی ایران
تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۳۶‬,‭‌ج۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چرا انسانها شورش می کنند
گر، تد رابرت ، ۱۹۳۶- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۸۱‬,‭‌گ۴‌چ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رئالیسم نو :چشم اندازی بر چندجانبه گرایی و نظم جهانی
کاکس ، رابرت ، ۱۹۲۶- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۲۵۲‬,‭‌ک۲ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
امنیت جهانی ؛ رویکردها و نظریه ها
مکین لای ، رابرت ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۵۴‬,‭‌م۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
موازنه قدرت
نیو، امرسون ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۳۱۸‬,‭‌ن۹‌م۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
چهارچوبهای قدرت
کلگ ، استیوارت ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۳۰‬,‭‌ک۸‌چ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای ثباتی سیاسی
ساندرز، دیوید، ۱۹۵۰- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۲۸/۳‬,‭‌س۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی
آندرین ، چارلز ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭آ۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روش و نظریه در علوم سیاسی
مارش ، دیوید، ۱۹۴۶- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۱‬,‭‌م۲ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات سیاسی - امنیتی
[تهران ] پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۶۶‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها
پاتریک ، ترنبری ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۲‬,‭‌پ۲‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2