پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : چ‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍خ‍ص‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍درس‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
ق‍ل‍ب‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
ک‍م‍ک‍ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
ث‍ن‍ائ‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۲۴-
ح‍ل‍م‌س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌، ۱۳۳۳-
خ‍م‍س‍ه‌، اک‍ب‍ر
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۹-
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌، ۱۹۰۰-
پ‍ولاک‌، ک‍ورت‌
پ‍ژوم‍ن‍د، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌،۱۳۲۰
 
ناشر:
چ‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قلب :بیماریهای قلبی و راههای پیشگیری
پولاک ، کورت ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۸۱‬,‭‌پ۹‌ق۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برای بهداشت :دستورالعمل آموزش بهداشت در مراقبت های بهداشتی اولیه
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۴۰/۵‬,‭‌س۲آ۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول بهداشت فردی مشتمل بر :بهداشت کلیه اعضاء بدن و معیارهای بهداشت در زندگی فردی
حلم سرشت ، پریوش ، ۱۳۳۳- ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۶/۹۵‬,‭‌ح۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کمکهای اولیه و فوریتهای شایع پزشکی
خمسه ، اکبر ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۶/۷‬,‭‌خ۸‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیت ها و حوادث
هریسون ، تنسلی راندولف ، ۱۹۰۰- ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‍ه۴‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان مسمومیت ها
پژومند، عبدالکریم ،۱۳۲۰ ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‌پ۴۴‌ت۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت مدارس
حلم سرشت ، پریوش ، ۱۳۳۳- ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۴۰۵‬,‭‌ح۸‌ب۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زمینه بررسی بزهکاری کودکان و نوجوانان
منصور، محمود، ۱۳۰۹- ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌م۸ز۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی و مشاوره گروهی
ثنائی ، باقر، ۱۳۲۴- ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ت۹ر۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک