پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ک‍رم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ام‍وال‌ ت‍وق‍ی‍ف‍ی‌ و م‍ص‍ادری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ک‍رون‍ری‌
ج‍رای‍م‌
ج‍رای‍م‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍وان‍ان‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
دود ت‍ری‍اک‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍ل‍م‍ل‍ل‍ی‌ غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ی‍گ‍ار
ش‍ن‍اخ‍ت‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد ازن‍ظر زن‍ان‌ درگ‍ی‍ر ب‍اآن‌
م‍وادم‍خ‍در
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا --ق‍رن‌۲۱
ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ س‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍دپ‍ور، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
اش‍رف‌، ص‍ائ‍ب‌
اف‍ض‍ل‍ی‌ گ‍روه‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍ن‍ی‌ اس‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۶-
ب‍ی‍ل‍ی‌، دی‍وی‍د
ج‍وک‍ار، س‍ی‍اوش‌
ح‍اج‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌، ق‍اس‍م‌
ح‍ش‍م‍ت‍ی‌، ف‍ردی‍ن‌
رف‍ی‍ع‍ی‌، ف‍رش‍اد، ۱۳۶۲-
ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ظه‍ور، ع‍ل‍ی‌رض‍ا
ع‍ب‍ادی‌ س‍الاری‌، ع‍ب‍اس‌
ع‍ض‍دی‌، ب‍ه‍ن‍از
م‍ح‍م‍دی‌ دول‍ت‌ آب‍ادی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
ک‍رب‍لای‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ک‍ری‍م‌ زاده‌، ه‍ادی‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ آم‍وزش‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد؛ ف‍ان‍وس‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ اع‍ص‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‌
م‍رک‍زپ‍ژوه‍ش‌- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وم‍طال‍ع‍ات‌
ن‍ش‍ر ف‍ان‍وس‌
ودی‍ع‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت از بیماران روانی با تاکید بر روشهای درمانی
بیلی ، دیوید ؛  کرمان جهاد دانشگاهی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۴۰‬,‭‌ب۹‌م۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثردرگرایش به جرم محکومین ساکن زندان شهرستان کرمان درسال ۱۳۷۱
حاجی محمدی ، قاسم ؛  کرمان ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۱۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر اعتیادوالدین بررشد شخصیتی نوجوانان دختر ،راهنمایی شهرستان بم سال تحصیلی ( ۷۸-۷۹)
اشرف ، صائب ؛  کرمان ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۱۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک سوءمصرف مواداعتیادآوربین دانش آموزان سال آخر دبیرستان وپیش دانشگاهی شهرکرمان درسال تحصیلی ( ۱۳۷۹-۸۰)
حشمتی ، فردین ؛  کرمان ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۲۱۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل گرایش نوجوانان وجوانان به اعتیاددرمدارس شهرستان سیرجان
اسدپور، غلامحسین ؛  کرمان ۱۳۷۶-۷۷
شماره راهنما: ۲۳۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل گرایش جوانان ( ۲۰الی ۲۵ ساله )، منطقه چترودیه به موادمخدر
کربلایی ، فاطمه ؛  کرمان ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۲۴۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک اعتیادبه موادمخدرشامل ترکیبات حشیش ، سیگار، ترکیبات تریاک وشبه تریاک درروستای دشتخاک درزنان ومردان بالای ۱۲ سال
ضیاءالدینی ، محمدرضا ؛  کرمان ۱۳۷۸-۷۹
شماره راهنما: ۲۶۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل گرایش دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه عنبرآبادبه اعتیادموادمخدردرسال تحصیلی ۱۳۷۵-۷۶
عبادی سالاری ، عباس ؛  کرمان ۱۳۷۵-۷۶
شماره راهنما: ۲۷۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
یکی بود یکی دیگه هم بود :مجموعه داستان
افضلی گروه ، مهدی ، ۱۳۵۷ - ، گردآورنده ؛  کرمان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ، دبیرخانه شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد؛ فانوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۴۹‬,‭‌ف‍لا۶۶‌ی۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طرح نو
کرمان انجمن نمایش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۴‬,‭ط۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
عوامل موثر در استفاده از سیگار و موادمخدر در دانشچویان
ظهور، علی رضا ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۴۷۰گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مجله فارسی
 
 
میزان
کرمان مرکزپژوهش - تحقیقات ومطالعات   ،
شماره راهنما: ۳۱م‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سی مهارت برای موفقیت در دانشگاه
بنی اسدی ، حسن ، ۱۳۴۶- ؛  کرمان نشر فانوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۳۳‬,‭‌ب۸‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه نگرش پزشکان و پرستاران شاغل در شهر شیراز در مورد نقش آنها در ترک سیگار بیمار در سال ۱۳۷۵
عضدی ، بهناز ؛  کرمان ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۳۶۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مدیریت سازمانهای غیر دولتی
رفیعی ، فرشاد، ۱۳۶۲- ؛  کرمان ودیعت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۶‬,‭ر۷‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و سوء مصرف مواد
کرمان مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
شناخت تجربه اعتیاد از نظر زنان درگیر باآن
محمدی دولت آبادی ، خدیجه ؛  دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده ادبیات وعلوم اجتماعی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۶۴۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازرسی و بررسی وضعیت اموال توقیفی و مصادرهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر استان کرمان
ریاست جمهوری دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  کرمان ریاست جمهوری دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۵۷۲گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر دود تریاک کوتاه مدت و دراز مدت بر کلسترول خون ، فشار خون ، قدرت انقباضی قلب و مقاومت قلب به ایسکمی در خرگوش های سالم و هیپرکلسترولمیک
جوکار، سیاوش ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمان (دانشکده پزشکی افضلی پور) ۱۳۸۸-۸۹
شماره راهنما: ۷۱۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل خطر در بیماری کرونری زودرس قلبی و نقش اپیوم
کریم زاده ، هادی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمان (دانشکده پزشکی مهندس افضلی پور مرکز تحقیقات فیزیولوژی )
شماره راهنما: ۷۱۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4