پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
داروه‍ا
س‍ی‍گ‍ار
ش‍ع‍ر ک‍ردی‌ - ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ک‍ردی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ق‍اچ‍اق‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
م‍واد م‍خ‍در --م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
آدی‍ن‍ه‌ ون‍د، ف‍رود
ج‍اب‍ری‌، ن‍س‍ری‍ن‌
ج‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌رض‍ا، ۱۳۶۰-
رئ‍وف‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۴۶-
ص‍وف‍ی‌ ون‍دی‌ ، ن‍ادر
ص‍وف‍ی‍ون‍دی‌، ن‍ادر
ع‍ل‍ی‍م‍رادی‌، م‍ه‍ن‍وش‌
ف‍ت‍اح‌ پ‍ور ، ش‍ه‍ره‌
ف‍ت‍اح‌پ‍ور، ش‍ه‍ره‌
لام‍ع‍ی‌، داری‍وش‌
م‍رادی‌، ام‍ان‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۳-
م‍ظف‍ری‌، ف‍ارس‌
ه‍م‍ت‍ی‌، رش‍ی‍د، ۱۳۲۶-
 
ناشر:
[م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌]
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ و س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ک‍وث‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌؛ اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌
ش‍ه‍ره‌ ف‍ت‍اح‌پ‍ور: س‍ع‍ی‍درض‍ا ش‍ی‍خ‍ی‌
طاق‌ ب‍وس‍ت‍ان‌
ف‍ت‍اح‌ پ‍ور
م‍اری‍ا رض‍وی‌ - م‍ری‍م‌ رئ‍وف‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‌ ی‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ و س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ک‍وث‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ک‍وث‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ و س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ک‍وث‍ر: اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای دارویی پیشگیری و ترک اعتیاد به مواد مخدر، الکل و سیگار
فتاح پور، شهره ؛  کرمانشاه شهره فتاح پور: سعیدرضا شیخی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ف۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد
رئوفی ، مریم ، ۱۳۴۶- ؛  [کرمانشاه ] ماریا رضوی - مریم رئوفی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۹ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه شعارهای اعتیاد( پیشگیری ، درمان ، مبارزه )
کرمانشاه موسسه فرهنگی هنری و سینمایی کوثر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آفت پرواز( اعتیاد)
همتی ، رشید، ۱۳۲۶- ؛  [کرمانشاه ] موسسه فرهنگی ، هنری و سینمایی کوثر: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۲۵۶‬,‭‌ک۵۴۳‍ه۷۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیاه مار( تریاک )
مرادی ، امان الله ، ۱۳۳۳- ؛  کرمانشاه انتشارات کرمانشاه ؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۲۵۶‬,‭‌ک۵۴۳‌م۳۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سازمانهای غیردولتی OGN در راستای مبارزه با اعتیاد
لامعی ، داریوش ؛  کرمانشاه موسسه فرهنگی و سینمایی کوثر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ل۲‌س۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مسائل وابسته به موادمخدر هلال و شش ضلعی طلائی
صوفی وندی ، نادر ؛  کرمانشاه [معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان کرمانشاه ]   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۹‌م۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تک نگاشت داروهای جدید
فتاح پور ، شهره ؛  کرمانشاه فتاح پور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف۲‌ت۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین همایش علمی - کاربردی ارائه راهکارهای پیشگیری از اعتیاد استان کرمانشاه
همایش علمی - کاربردی ارائه راهکارهای پیشگیری از اعتیاد(اولین :۱۳۷۸:کرمانشاه ) ؛  کرمانشاه انتشارات موسسه فرهنگی هنری و سینمایی کوثر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری از اعتیاد
ایران .سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری ؛  کرمانشاه معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان یهزیستی کشور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۲۸۹گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش فعالیتهای برنامه پیشگیری از اعتیاد در استان کرمانشاه
ایران .کرمانشاه ، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری ، واحد پیشگیری و درمان اعتیاد ؛  کرمانشاه معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۴۶۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جمع بندی نتایج یکساله نخستین کارگاه تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری از اعتیاد در استان کرمانشاه مرداد ماه ۱۳۷۷
ایران .کرمانشاه .کمیسیون پیشگیری از اعتیاد، شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر ؛  کرمانشاه سازمان بهزیستی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۱۲۵گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان سکته قلبی زودرس در سنین زیر ۴۰ سال
جابری ، نسرین ؛  دانشکده پزشکی کرمانشاه ۱۳۷۲-۷۳
شماره راهنما: ۴۰۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
ارتباط گروههای خونی و سیگار با سرطان معده طی بررسیهای شش ماهه در بیمارستانهای کرمانشاه
علیمرادی ، مهنوش ؛  دانشکده پزشکی کرمانشاه ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۴۳۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی در معتادان بستری شده در بیمارستان فارابی کرمانشاه در نیمه اول سال ۱۳۷۷
مظفری ، فارس ؛  دانشکده پزشکی کرمانشاه ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۴۳۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تعیین و ضعیت شغلی معتادین به موادمخدر بستری شده در بیمارستان فارابی در طی سالهای ۱۳۷۶ تا۱۳۷۷
آدینه وند، فرود ؛  دانشکده پزشکی کرمانشاه ۱۳۷۶-۷۷
شماره راهنما: ۴۴۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پشتیبانی روانی ترک اعتیاد :بانضمام متدهای دارویی بیزاری از مصرف مجدد مواد مخدر پس از ترک اعتیاد داروهای بی اثرکننده مواد مخدر در بدن
فتاح پور، شهره ؛  [کرمانشاه ] شهره فتاح پور: سعیدرضا شیخی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ف۲‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی موقعیتی سریع مصرف مواد و پاسخ ها
صوفیوندی ، نادر ؛  کرمانشاه انتشارات کرمانشاه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭‌ص۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آنتی اعتیاد
فتاح پور، شهره ؛  کرمانشاه شهره فتاح پور: سعیدرضا شیخی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبارزه با مواد مخدر و دخانیات
جهانی ، علی رضا، ۱۳۶۰- ؛  کرمانشاه طاق بوستان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ج ۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4