پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍م‍ب‍ل‌، ه‍وارد، ۱۹۵۷ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ا -- م‍ن‍طق‍ه‌ م‍رزی‌ م‍ک‍زی‍ک‌ و آم‍ری‍ک‍ا -- ق‍اچ‍اق‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍م‍ب‍ل‌، ه‍وارد، ۱۹۵۷ - م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ام‍ی‍ن‌. ؛ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌. دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی منطقه ی مبارزه با مواد مخدر بزرگ ترین منطقه ی قاچاق مواد مخدر در مرز مکزیک و آمریکا
کمبل ، هوارد، ۱۹۵۷ - م ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی امین . ؛ کرمانشاه ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه . دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۳۱‬,‭‌م۷،‌ک۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک