پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ اع‍ت‍ی‍اد
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‍ن‍م‍ا
ک‍ودک‍ان‌ -- راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌ -- داس‍ت‍ان‌
گ‍رای‍ش‌ ج‍وان‍ان‌ ب‍ه‌ س‍ی‍گ‍ار
 
پدیدآور:
ب‍ش‍ارت‍ی‌ف‍ر، رج‍ب‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۸-
ت‍ازی‍ک‍ی‌ ، ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‌
ح‍س‍ن‌ زاده‌، ع‍ی‍س‍ی‌
دی‌ ب‍زن‍اک‌، اگ‍ن‍س‌
 
ناشر:
[ب‍ی‌ ن‍ا]
ب‍ش‍ارت‌ ف‍ر
ب‍ه‍ار ب‍ه‍م‍ن‍ی‌ ک‍وم‍اس‍ی‌
ب‍ی‌ ن‍ا
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌)
ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍ازی‍ک‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍ه‍رآف‍ری‍ن‍ان‌
وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد ، سیگار ، عوارض ، درمان
تازیکی ، صادق علی ؛  گلستان صادق علی تازیکی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ت۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله فارسی
 
 
مهردلند
گلستان موسسه مهرآفرینان   ،
شماره راهنما: ۲۷م‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
نقشه جغرافیایی فارسی
 
 
نقشه راهنمای استان گلستان
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ؛  گلستان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۷ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقابله با استرس ،افسردگی و خودکشی و شیوه های درمان
بشارتی فر، رجب محمد، ۱۳۲۸- ؛  گلستان بشارت فر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵،‌ب۵۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی علل گرایش جوانان به سیگار در دهستان نظام آباد -استان گلستان
سازمان ملی جوانان ؛  استان گلستان [بی نا]   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۴۶۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی علل و عوامل موثر بر آسیب ها و انحرافات اجتماعی دراستان گلستان
گلستان بی نا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۶۲۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شجاعت
دی بزناک ، اگنس ؛  سنندج bتلفن ناشر : ۰۸۷۳۳۷۸۲۱۳۲،آدرس ناشر :خیابان معراج ، کوچه گلستان یک ، پلاک 21 بهار بهمنی کوماسی   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شجاعت
دی بزناک ، اگنس ؛  سنندج bتلفن ناشر : ۰۸۷۳۳۷۸۲۱۳۲،آدرس ناشر :خیابان معراج ، کوچه گلستان یک ، پلاک 21 بهار بهمنی کوماسی   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شجاعت
دی بزناک ، اگنس ؛  سنندج bتلفن ناشر : ۰۸۷۳۳۷۸۲۱۳۲،آدرس ناشر :خیابان معراج ، کوچه گلستان یک ، پلاک 21 بهار بهمنی کوماسی   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی شناخت علل و عوامل موثر در گرایش به قاچاق مواد مخدر در زندانیان جدیدالورود استان گلستان در سال ۱۳۹۶
حسن زاده ، عیسی ؛  استان گلستان ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (استان گلستان )   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۰۷۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک