پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۹-۸۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌
ازدواج‌ ک‍رده‌ ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌
ای‍ران‌
ت‍خ‍دی‍رک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ا
رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌
ض‍م‍ان‍ت‌ اج‍راه‍ای‌ ب‍دن‍ی‌
م‍رف‍ی‍ن‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
م‍وادم‍خ‍در
گ‍روه‍ه‍ای‌ س‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
اش‍رف‌، ص‍ائ‍ب‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍ورش‌
ان‍ص‍اری‌ طال‍ب‍ی‌، ث‍ری‍ا
ب‍رات‍ی‌ س‍ده‌، ف‍ری‍د
ت‍رک‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ب‍اس‌
ت‍ک‍ی‍ن‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ م‍ع‍ص‍وم‌، س‍ی‍دع‍ل‍ی‌
ح‍ک‍م‍ت‌، آزاده‌
رض‍ای‍ی‌، س‍ی‍داح‍م‍د
ره‍ب‍ری‌ زاده‌، ف‍اطم‍ه‌
س‍رخ‍ی‍ل‌ ک‍وزان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
س‍ل‍طان‍ی‌ ن‍ژاد، داوود
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‍ان‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
س‍ه‍ی‍ل‍ی‌ پ‍ور، آرزو
ص‍ادق‍ی‍ه‌ اه‍ری‌، س‍ع‍ی‍د
ع‍روت‍ی‌ م‍وف‍ق‌، ل‍ی‍لا
ع‍ل‍وی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ن‍ادری‌، اح‍م‍د
ن‍ورب‍خ‍ش‌، م‍ه‍ن‍از
ی‍وس‍ف‌ پ‍ور، ن‍اه‍ی‍د
 
ناشر:
ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍دن‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌ ش‍ورای‌ ان‍ق‍لاب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ضمانت های اجرای قوانین مربوطه به موادمخدر
سرخیل کوزانی ، حسن ؛  تهران ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۱۹۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع مصرف موادمخدر دربین دانشجویان مذکر مقاطع تحصیلی کارشناسی ودکتری ،ورودی سال (۱۳۷۴-۷۵ )دانشگاههای علوم پزشکی ودانشگاههای تهران ،شهید بهشتی اصفهان ، شیراز،تبریزومشهد
رضایی ، سیداحمد ؛  تهران ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۰۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بنیادهای حقوق کیفری درپرتو قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر
ترکی ، غلامعباس ؛  تهران ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۰۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
اثراعتیادبرسلامت روانی فرزندان
سهیلی پور، آرزو ؛  تهران ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۱۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر اعتیادوالدین بررشد شخصیتی نوجوانان دختر ،راهنمایی شهرستان بم سال تحصیلی ( ۷۸-۷۹)
اشرف ، صائب ؛  کرمان ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۱۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
علل بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد با مواد افیونی در مراجعین به مراکز دولتی ترک اعتیاد شهر همدان در سال ( ۱۳۷۹)
امینی ، کورش ؛  تهران ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۱۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
تهیه آنتی بادی منوکلونال علیه مرفین
رهبری زاده ، فاطمه ؛  تهران ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۱۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ابعاد( فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی )خانواده در پیشگیری و درمان معتادان و مقابله با مصرف مواد مخدر در اردوگاه کار معتادین بیستون
نادری ، احمد ؛  اراک ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۱۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی توزیع فراوانی مصرف موادمخدر درمراجعه کنندگان به مراکز آموزشی ،درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال (۱۳۷۹)
سلطانی نژاد، داوود ؛  رفسنجان ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۱۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان پسر به مواد مخدر از دیدگاه آنها، مجریان قانون و متخلفان اجرایی تعلیم و تربیت در مقطع متوسطه شهرستان بجنورد
حسینی معصوم ، سیدعلی ؛  تهران ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۲۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل خانوادگی موثر درگرایش نوجوانان به موادمخدر دراستان همدان درسال (۱۳۷۹)
عروتی موفق ، لیلا ؛  همدان ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۲۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه خصوصیات شخصیتی جوانان معتادبه موادمخدر وجوانان عادی ( غیرمعتاد )گروه سنی ( ۱۵-۲۰ساله ) استان چهارمحال وبختیاری
علوی ، علیرضا ؛  تهران ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۳۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل بازگشت مجدد به اعتیاد دربیماران مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد خودمعرف وابسته به بهزیستس تهران درسال ۱۳۷۹
صادقیه اهری ، سعید ؛  تهران ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۴۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تحولات حقوق شکلی موادمخدر
تکین ، حبیب ؛  تهران ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۴۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل گرایش افرادمتاهل به اعتیادموادمخدردرزندانیان شهرستان تبریز
یوسف پور، ناهید ؛  کرج ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۴۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر عصاره گیاه رزماری طبی بر وابستگی به مرفین درموش سفید کوچک
نوربخش ، مهناز ؛  مشهد ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۵۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان اطلاع رسانی روزنامه های کثیرالانتشار درزمینه اعتیادوموادمخدر طی سال ۱۳۷۸
حکمت ، آزاده ؛  تهران ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۲۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی دیدگاههای ( مسئولین مبارزه با موادمخدر، معتادین ومددجویان ) در رابطه با عوامل بازدارنده (آموزش - نظارت - کنترل و۰۰۰ ) معتادین بعداز ترک اعتیاد در شهر اصفهان ۰۰
سلیمانیان ، ملیحه ؛  اصفهان ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۹۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و ارزشیابی عملکرد سازمانهای دولتی مسئول مبارزه با موادمخدر و ارائه راه حل
انصاری طالبی ، ثریا ؛  تهران ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۳۰۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی سلسله مراتب ارزشهای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و روند تحول آنها در دوران دانشجویی
براتی سده ، فرید ؛  شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی شورای انقلاب   ، ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۱۴۳گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2