پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لاف‌ ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
اع‍ت‍ی‍اد
اه‍م‍ال‍ک‍اری‌
ای‍دز
ب‍ودج‍ه‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
س‍ازگ‍اری‌
س‍ی‍گ‍ار -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ش‍اگ‍ردان‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
ش‍اگ‍ردان‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -- ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
وق‍ت‌ -- ت‍ن‍ظی‍م‌
ک‍ار --ان‍ض‍ب‍اط
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ج‍ل‍س‍ه‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۶-
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۹-
ال‍ی‍س‌، آل‍ب‍رت‌
ت‍م‍پ‍لار، ری‍چ‍ارد
ج‍ی‌، راس‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ م‍ک‍ارم‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۵۰-
خ‍ال‍ص‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
س‍اپ‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، ان‍درو، ۱۹۴۳-
ع‍ال‍ی‍خ‍ان‍ی‌، س‍ی‍ام‍ک‌
غ‍ف‍اری‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۲۹-
م‍ی‍رم‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۳-
 
ناشر:
ب‍اغ‌ رض‍وان‌
رش‍د
س‍ارا
س‍ی‌زان‌
ق‍دی‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ گ‍رگ‍ان‌
م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر روان‌
ن‍ی‍ک‌ آم‍وز
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ت‍ن‍درس‍ت‍ی‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
ی‍ادآوران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
انتخاب عاقلانه :زندگی عاشقانه
غفاری ، مسعود، ۱۳۲۹- ؛  تهران یادآوران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۴‬,‭‌خ۲‌غ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دانستنیهای ایدز
حسینی مکارم ، حمیدرضا، ۱۳۵۰- ؛  تهران سی زان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۰۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی
ساپینگتون ، اندرو، ۱۹۴۳- ؛  [تهران ] نشر روان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌س۲‌ب۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اهمال کاری :غلبه بر تعلل ورزیدن
الیس ، آلبرت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
افراد مشکل دار
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۳‌ج۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان
نریمانی ، محمد، ۱۳۴۳- ؛  اردبیل نیک آموز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ن۴‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خاکستری سوزان
میرموسوی ، محمد ؛  قم موسسه فرهنگی انتشاراتی گرگان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۲۳‬,‭‌ی۵۲۷‌خ۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طمع به ایران :استثمار و نفوذ شرکتهای بین المللی دخانیات در ایران
تهران سارا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۱۴۹‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بحران
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌ج۹‌ب۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کار زیاد
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷‌ج۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پروژه
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ج۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جلسه گروهی
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۴۸۵‬,‭‌ج۹‌ج۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آغاز کار
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌ج۸آ۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
انضباط
تمپلار، ریچارد ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ک۲‌ت۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بودجه
تمپلار، ریچارد ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۸‬,‭‌ب۹‌ت۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد
اسماعیلی ، محمد، ۱۳۳۹- ؛  اردبیل باغ رضوان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HU‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
معاضدت قضایی و استرداد مجرمین با تاکید بر جرایم مواد مخدر
اردبیلی ، محمدعلی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۳۷‌م۶‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی ( ویژه دانش آموزان اول راهنمایی )
تهران وزارت آموزش و پرورش ، معاونت تربیت بدنی و تندرستی ، دفتر تحقیقات و توسعه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌م۸۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدرسه مروج سلامت :خودآموز پیشگیری ( ویژه دانش آموزان دوره متوسطه )
عالیخانی ، سیامک ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، معاونت تربیت بدنی و تندرستی ، دفتر تحقیقات و توسعه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌ع۲‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدرسه مروج سلامت ( :مرجع علمی ویژه دبیران )
خالصی ، عباس ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، معاونت تربیت بدنی و تندرستی ، دفتر تحقیقات و توسعه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌خ۲‌م۴۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9