پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ل‍ل‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌
ای‍دز -- ب‍ی‍م‍اران‌ -- وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ج‍رم‌ و ج‍ن‍ای‍ت‌ --پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
رف‍ت‍ار م‍غ‍ای‍ر ق‍ان‍ون‌
س‍خ‍ن‍ران‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
م‍ش‍اوره‌
م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در( ف‍ق‍ه‌)
وج‍د( م‍واد م‍خ‍در)
 
پدیدآور:
اس‍ک‍ات‌، م‍ای‍ک‍ل‌اس‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، پ‍اپ‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۷-
ب‍اص‍ری‌ ، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۴۹-
ب‍اق‍ری‌، ای‍ران‌، ۱۳۱۸-
ب‍ه‍اری‌، ف‍رش‍اد، ۱۳۴۶-
ح‍اج‍ی‌ل‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۹-
س‍اج‍دی‌، ول‍ی‌
طال‍ع‌ خ‍رس‍ن‍د، ه‍ادی‌
طاه‍ری‌، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۶-
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۰-
چ‍ل‍وی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۳-
چ‍ه‍ره‌گ‍ش‍ا س‍ن‍گ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
ک‍اظم‍ی‌، اق‍دس‌، ۱۳۱۸-
ک‍س‍م‍ت‍ی‌، م‍ه‍ن‍از، ۱۳۳۹-
ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ک‍ی‍س‌ م‍ور، راج‍ر، ۱۹۴۱ - م‌
گ‍ل‍ی‍ک‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۶-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رن‍دی‍ز
ت‍زک‍ی‍ه‌
خ‍رس‍ن‍دی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ن‍اج‍ا، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ژه‌
ش‍ام‍ل‍و
ش‍اپ‍ورخ‍واس‍ت‌
ع‍اب‍د
ف‍رادی‍د
م‍ب‍ع‍ث‌
م‍ث‍ل‍ث‌ ع‍ش‍ق‌
م‍ی‍زان‌
ن‍گ‍اه‌
پ‍ل‍ک‌
چ‍اپ‍ار، ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍دار ت‍وس‌
ک‍ردگ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
خاموشی غریبانه ی سید علی :سرگذشتی واقعی از مصایب و مرارت های یک یتیم
چلوی ، علی ، ۱۳۶۳- ؛  مشهد کتابدار توس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌چ۲‌خ۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سراب شادی
طاهری ، یدالله ، ۱۳۴۶- ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭و ۳ط۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مبتلایان به VIH: حمایت های حقوقی از بیماران VIH / ایدز در مقررات داخلی و حقوق تطبیقی
باصری ، علی اکبر، ۱۳۴۹- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۸۳۸‬,‭‌ب۲‌ح۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر در منابع فقهی و فتاوای مراجع تقلید عظام
باصری ، علی اکبر، ۱۳۴۹- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌ب۲‌م۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه رویه های بین المللی پیشگیری از جرم
تهران میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۴۳۱‬,‭‌م۲۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی کیفری مواد مخدر
باصری ، علی اکبر، ۱۳۴۹- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ب۲۵آ۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریشه های درد :تاریخچه و علت های گرایش به مواد مخدر
حاجی لو، محمدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۲۴ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد؛ جرم یا بیماری ؟
امینی ، پاپی حسین ، ۱۳۳۷- ؛  خرم آباد شاپورخواست   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۷۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چند قدم تا روشنایی (موضوع ترک اعتیاد)
چهره گشا سنگانی ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  مشهد شاملو   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌چ۸۷‌چ۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد : مشاوره و درمان ( راهنمای تغییر رفتار اعتیادی در معتادان )
بهاری ، فرشاد، ۱۳۴۶- ؛  تهران تزکیه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ب ۸۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
از اکستازی چه می دانیم ؟
کسمتی ، مهناز، ۱۳۳۹- ؛  اهواز کردگار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭و۳‌ک۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سوداگران مرگ و...قربانیان بی گناه اعتیاد و ایدز
باقری ، ایران ، ۱۳۱۸- ؛  تهران فرادید   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۳‬,‭‌ب۷۱۴،‌س۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های اجتماعی اعتیاد :پای صحبت یک دختر زندانی
کاظمی ، اقدس ، ۱۳۱۸- ؛  قم مثلث عشق   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۲۶،آ۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت من ، عبرت تو
گلیکانی ، حمید، ۱۳۴۶- ؛  بابل مبعث   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌گ ۸۵‌س۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قدرت خلاقیت در حل مسائل :طوفان فکر و سایر تکنیک ها
کیانی ، منوچهر ؛  مشهد انتشارات مرندیز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ک۹‌ق۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مشاور شخص محور ( مختصر و مفید)
کیس مور، راجر، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵،‌ک۹۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور
ساجدی ، ولی ؛  تهران پلک   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HMK‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قانون برگزاری مناقصات همراه با آیین نامه های اجرایی
طالع خرسند، هادی ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۵۴‬,‭‌ق۲۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های سخنرانی و ارائه مطالب
فتاحی ، رحمت الله ،۱۳۳۰- ؛  تهران چاپار، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۱۲۹/۹‬,‭‌ف ۲‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از جرم
اسکات ، مایکل اس ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی ناجا، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۹/۲۵‬,‭‌ف‍لا ۵‌پ۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9