پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ -- ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ال‌ .اس‌ .دی‌ ( دارو)
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ت‍ری‍اک‍
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
م‍اری‌ ج‍وان‍ا
م‍ت‍ام‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌ - ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
م‍داخ‍لات‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
م‍رف‍ی‍ن‌ - ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌
ن‍ی‍ت‍ری‍ت‌ اک‍س‍ای‍د
پ‍ی‍وت‌
ک‍راک‌
ک‍ش‍ف‌ م‍واد م‍خ‍در
ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍ش‍م‌
 
پدیدآور:
آل‍ی‍و، ام‌ .ف‍اس‍ت‍ر
آل‍ی‍و، ام‌.ف‍اس‍ت‍ر
ب‍وس‍ه‌، گ‍رگ‍وری‌ دی‌
ت‍ف‍ع‍ل‍ی‌ م‍اس‍ول‍ه‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ی‍س‍ی‌
ح‍دادی‌، روح‌ ال‍ه‌
رس‍ول‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
رف‍ی‍ع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ان‍ت‍لا، ت‍ام‍س‌ ام‌
س‍اک‍ت‌، م‍ب‍ی‍ن‍ا
م‍ه‍ل‍ی‍ن‍گ‌، رن‍دی‌
پ‍ورخ‍داداد، س‍ه‍ی‍لا
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍م‍الان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نخستین همایش ملی مصرف مواد مخدر
دفترتحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه ؛  کرمانشاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۴۳۲گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش کنترل خشم بر افزایش تاب آوری و کاهش اعتیادپذیری دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان کبودرآهنگ ( استان همدان )
رسولی ، فاطمه ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۹-۱۳۸۸
شماره راهنما: ۲۸۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر توام استرس فیزیکی کنترل نشده و دوز کم مورفین بر تکوین مخچه جنین موش های نژاد ویستار
ساکت ، مبینا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۵۹۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات حقوقی
تهران بهنامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸
تهران کمالان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
محشای مجموعه کامل قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی قانون آئین دادرسی ...نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام و...
تهران کمالان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۳/۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
محشای مجموعه کامل قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور...
تهران کمالان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۳/۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای و سبک زندگی مبتنی بر مدل مارلات در افزایش تاب آوری و پیشگیری از عود در افراد وابسته به مواد
جعفری ، عیسی ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۶۰۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و مرکز مشاوره دانشگاه شاهد ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران معاونت دانشجویی ، فرهنگی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۴۵۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش گروهی کنترل تکانه بر کاهش تکانشگری ، ولع مصرف ، و شدت اعتیاد بیماران مصرف کننده کراک تدخینی
حدادی ، روح اله ؛  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۶۰۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کراک
آلیو، ام .فاستر ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌ک ۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه حقایق آشکار از مواد مخدر :ال .اس .دی
آلیو، ام .فاستر ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۶۶۶‬,‭‌ف‍لا ۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه حقایق آشکار از موادمخدر :مواد توهم زا ( پیوت و مسکالین )
آلیو، ام .فاستر ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۵‬,‭‌ب ۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مرفین و هروئین
بوسه ، گرگوری دی ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۶۶۶‬,‭‌م ۸‌ب۲‬,‭۱۳۸۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه حقایق آشکار از مواد مخدر :تریاک ( و سایر مواد افیونی )
سانتلا، تامس ام ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۶۶۶‬,‭‌ت ۴‌س۲‬,‭۱۳۸۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مت آمفتامین ( شیشه )
مهلینگ ، رندی ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م ۲۴‌م۷‬,‭۱۳۸۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه حقایق آشکار از موادمخدر :حشیش ( ماریجوانا، علف ، بنگ )
مهلینگ ، رندی ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌م ۲‌م۷‬,‭۱۳۸۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش نیتریک اکساید در هیپوکامپ پشتی موش بزرگ در شرطی سازی ناشی از مرفین به دنبال تخریب نوروتوکسیک آن ناحیه با کلشی سین
پورخداداد، سهیلا ؛  دانشگاه شاهد، دانشکده علوم پایه ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۶۰۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر بخشی مداخلات شناختی - رفتاری گروهی بر کاهش اختلالات روان شناختی زنان معتاد مصرف کننده شیشه
تفعلی ماسوله ، خدیجه ؛  دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا(س ) ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۴۷۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر کشف مواد مخدر در ایست و بازرسی های فرماندهی انتظامی شهرستان گناباد در سال ۱۳۸۷
رفیعی ، حسین ؛  دانشکده علوم و فنون انتظامی (دانشگاه علوم انتظامی ) ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۶۸۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9