پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
دوپ‍ی‍ن‍گ‌ در ورزش‌
راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ه‍ا
ش‍ف‌ -، دی‍وی‍د -، ۱۹۵۵ - م‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‍ب‍ودی‍اف‍ت‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- خ‍اطرات‌
م‍واد م‍خ‍در -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- ق‍اچ‍اق‌
ن‍ک‍ت‍ه‌گ‍وی‍ی‌ه‍ا و گ‍زی‍ن‍ه‌گ‍وی‍ی‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ای‍م‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍ش‍ارت‍ی‌ف‍ر، رج‍ب‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۸-
س‍اس‍م‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ ی‍ی‍ل‌
ش‍ف‌، دی‍وی‍د، ۱۹۵۵ - م‌
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌ م‍طل‍ق‌، ک‍اظم‌، ۱۳۴۵-
ع‍ظی‍م‌ل‍وی‌ ش‍ان‍ج‍ان‍ی‌، ب‍اب‍ک‌، ۱۳۴۸-
ف‍رح‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
ف‍رک‍وراون‍د، پ‍رس‍ت‍و
ف‍ل‍ب‍اب‌-ب‍راون‌، ون‍دا
ق‍ادری‌، س‍ل‍م‍ان‌، ۱۳۶۲-
لازاروس‌، آرن‍ول‍د ا.، ۱۹۳۲ - م‌
م‍ارک‍ووی‍ت‍س‌، ه‍ال‌، ۱۹۵۵ - م‌
م‍ای‍رز، دی‍وی‍د
م‍س‍ل‍م‌، زه‍را
ن‍ات‍اراج‍ان‌، م‍ان‍گ‍ای‌
ه‍ال‍ن‌، ک‍ات‍ری‍ن‌ اچ‌
ودی‍ن‍گ‍ت‍ن‌، ای‍وان‌،۱۹۴۵
وی‍دوس‍ون‌، م‍ارک‌، ۱۹۷۳ - م‌
 
ناشر:
آرون‌
آف‍ری‍ن‍ه‌
ب‍ش‍ارت‌ ف‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ام‍ی‍ن‌، ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ، ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ ، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
رش‍د
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
س‍راس‍ی‍م‍رغ‌ س‍ح‍ر
ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌-ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌
ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با درمان های رایج در کاهش برخی عوامل خطر عود سوء مصرف مواد افیونی
ایمانی ، سعید ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران علوم رفتاری و سلامت روان -انستیتو روانپزشکی تهران مرکز تحقیقات و بهداشت روان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۰۴۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین میزان اثر بخشی آموزش خود دلگرم سازی برسلامت روان و کیفیت زندگی زنان دارای همسر معتاد شهر تهران
فرکوراوند، پرستو ؛  علامه طباطبایی روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۰۲۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خانه آرزو :شرح و حال حامیان و بیماران اعتیاد
ابراهیمی ، فاطمه ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۹۳۶۱۴۶۵۴۴۰،آدرس ناشر :تهران ، سعادت آباد - کوی فراز، بلوار شهید سرلشگر ذبیحی - برجهای پاسارگادG ۳واحد۶ سراسیمرغ سحر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲۲‌خ۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر مواد ممنوعه در ورزش :اعتیاد به خاطر ورزش ؟
ودینگتن ، ایوان ،۱۹۴۵ ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۰‬,‭و۴د۴‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سوءاستفاده از مواد در صحنه بین الملل
ناتاراجان ، مانگای ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۱۶‌س۹‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سوء مصرف مواد مفاهیم ، پیشگیری و توقف
ساسمن ، استیون ییل ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌س۲‌س۹‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ، مکانیسم های دفاعی و استرس ادراک شده در افراد معتاد و افراد غیر معتاد
مسلم ، زهرا ؛  علوم تحقیقات زنجان ۱۳۹۲-۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۰۴۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه میزان خودکنترلی و اختلال لجبازی - نافرمانی در کودکان با والدین معتاد و کودکان با والدین غیر معتاد
فرحی ، سمیه ؛  آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سمنان ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۰۵۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عملیات ضد شورش و مبارزه با مواد مخدر
فلباب -براون ، وندا ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی امین ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه ، دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ک۴۷،‌ف۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
از تخدیر تا تکذیب : نگاه علم و دین به راه کارهای پیش گیری از مصرف مواد مخدر
عظیم لوی شانجانی ، بابک ، ۱۳۴۸- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، شرکت چاپ و نشر بین الملل   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۶۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
۴۰فکر سمی
لازاروس ، آرنولد ا.، ۱۹۳۲ - م ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭ر۲،‌ل۲۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقابله با استرس ،افسردگی و خودکشی و شیوه های درمان
بشارتی فر، رجب محمد، ۱۳۲۸- ؛  گلستان بشارت فر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵،‌ب۵۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل رفتار متقابل ( تحلیل تبادلی : )۱۰۰ نکته ،۱۰۰ تکنیک
ویدوسون ، مارک ، ۱۹۷۳ - م ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۷،و۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیماری ها و اختلال های شخصیت
مارکوویتس ، هال ، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۴‬,‭‌م۲‌ب۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی
مایرز، دیوید ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۳۳‬,‭‌م۲ر۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه اعتیاد
هالن ، کاترین اچ ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۳/۴‬,‭‍ه۲د۲‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پسرک نازنین :پسری معتاد ب "شیشه " و پدری در کشاکش اعتیاد او
شف ، دیوید، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭‌ش۷د۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خرچنگ های خمار :حکمت هایی در روانشناسی اعتیاد
عابدینی مطلق ، کاظم ، ۱۳۴۵- ؛  تهران آفرینه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۲۷۷‬,‭‌ف۲،‌ع۱۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد نوجوانان :راهنمای درمان اختلال سوء مصرف مواد
قادری ، سلمان ، ۱۳۶۲- ؛  تهران آرون   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۱۵د۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سوءمصرف مواد و آینده ( علوم عقلی ، اعتیاد و جامعه )
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۴‬,‭‌س۹‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9