مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آزادارم‍ک‍ی‌ ، ت‍ق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رخ‍ورد ن‍س‍ل‍ه‍ا --ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ --ای‍ران‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
م‍س‍ای‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
آزاد ارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
آزاد ارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۳۶-
آزادارم‍ک‍ی‌ ، ت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا) س‍م‍ت‌(
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ع‍ل‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مسائل اجتماعی
آزادارمکی ، تقی ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۳۱‬,‭آ۴‌ب۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
آزاد ارمکی ، تقی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭آ۴‌ن۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی ایران
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۲۶‬,‭آ۴‌ج ۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی خانواده ایرانی
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها) سمت (   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۶۶۶/۴‬,‭آ۴‌ج ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک