مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آری‍ائ‍ی‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ - س‍وءم‍ص‍رف‌ - س‍ی‍اس‍ت‌ و دول‍ت‌
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ث‍ب‍ت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ج‍وان‍ان‌
ح‍ش‍ی‍ش‌
خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
رف‍ت‍ار ب‍ی‍م‍ارگ‍ون‍ه‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍اگ‍ردان‌ - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍وادم‍خ‍در - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
ورزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍وادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍اج‍ی‌ رس‍ول‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
خ‍واج‍ه‌ن‍وری‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۲۷۹- ۱۳۷۰
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ه‍رداد
ص‍وف‍ی‍ون‍دی‌، ن‍ادر
طب‍اطب‍ای‍ی‌ وک‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ع‍ب‍دل‍ی‌، ب‍ه‍روز
غ‍ف‍اری‌، ج‍واد
غ‍ن‍ج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ف‍ت‍اح‌پ‍ور، ش‍ه‍ره‌
م‍ن‍ص‍ور، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
واش‍ت‍ن‌، آرن‍ول‍د
چ‍ای‍ل‍د، وی‍رگ‍وردن‌
ک‍ت‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ای‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
ب‍روج‌
ب‍ه‍ج‍ت‌
دادی‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ( اس‍لام‍ش‍ه‍ر )
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دی‍دار
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ن‍ظارت‌ راه‍ب‍ردی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌، م‍وزه‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر
ش‍ه‍ره‌ ف‍ت‍اح‌پ‍ور: س‍ع‍ی‍درض‍ا ش‍ی‍خ‍ی‌
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ک‍ت‍ب‌ پ‍ن‍اه‌
ن‍گ‍اه‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌ (ن‍اج‍ا)، اداره‌ ک‍ل‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍ت‍ون‌ درس‍ی‌
ه‍ن‍ر اول‌
پ‍ش‍وت‍ن‌
ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
باوردرمانی :خودآموز روانشناسی عملی و خودشناسی به طریقه سهل و ساده
خواجه نوری ، ابراهیم ، ۱۲۷۹- ۱۳۷۰ ؛  [تهران ] مرکز فرهنگی مکتب پناه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۶‬,‭‌خ۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ورزش و پیشگیری از اعتیاد
حاجی رسولی ، مسعود ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ( اسلامشهر )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۷۵۸۰۱‬,‭‌ح۲و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آریایی ها
چایلد، ویرگوردن ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭GN‬,‭۵۳۹‬,‭‌چ۴،آ۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی ( تخصصی و عمومی فارسی و غیر فارسی )
کتس ، ویلیام ای ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱‬,‭‌ک ۲‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بهار زندگی و خطرات آن
اصفهان دادیار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دانستنیهای حشیش و مواد وابسته
صالحی ، مهرداد ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۲۹۵‬,‭‌ح۵،۲‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی پیشگیری مشارکتی مدرسه محور ( با تاکید بر سوءمصرف مواد)
طباطبایی وکیلی ، مهدی ؛  تبریز هنر اول   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭۲ر۲۲ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی موقعیتی سریع مصرف مواد و پاسخ ها
صوفیوندی ، نادر ؛  کرمانشاه انتشارات کرمانشاه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭‌ص۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات ثبتی همراه با آراء وحدت رویه ، نظریات شورای نگهبان نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات لازم
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آنتی اعتیاد
فتاح پور، شهره ؛  کرمانشاه شهره فتاح پور: سعیدرضا شیخی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کلیات مواد مخدر
غنجی ، علی ؛  تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، معاونت آموزش (ناجا)، اداره کل منابع و متون درسی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌غ ۹‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جوان و آسیب های اجتماعی
جوادی ، حسین ؛  مشهد سخن گستر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۶‬,‭‌م ۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سوءمصرف مواد
تهران ستاد مبارزه با موادمخدر، مرکز پژوهش ، مطالعات و آموزش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭‌س۸۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سیر تحول قانونگذاری در زمینه موادمخدر، روانگردان و اعتیاد
تهران ستاد مبارزه با موادمخدر، مرکز پژوهش ، مطالعات و آموزش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌س۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات جزایی همراه با آراء وحدت رویه ، نظریات شورای نگهبان ، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری ، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام ...
منصور، جهانگیر ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۷۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی - روانی اجتماعی تربیت بدنی و ورزش
عبدلی ، بهروز ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۰۶/۴‬,‭‌ع۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اراده کافی نیست
واشتن ، آرنولد ؛  تهران بهجت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭و ۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۴ و نظارت بر عملکرد سال اول برنامه چهارم توسعه
ایران .ریاست جمهوری .معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ؛  تهران ریاست جمهوری . معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ، مرکز مدارک علمی ، موزه و انتشارات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۱‬,‭آ ۱‌س۲۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رازهایی برای کسب موفقیت و ثروت
غفاری ، جواد ؛  تهران پشوتن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌غ۸ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای خانواده در پیشگیری و مقابله با موادمخدر
تهران بروج   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۲۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9