مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
خ‍ل‍ی‍ل‌ زاده‌، ن‍ورال‍ه‌
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
علل و عوامل موثر در بروز اعتیاد در استان آذربایجان غربی
خلیل زاده ، نوراله ؛  استان آذربایجان غربی ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (آذربایجان غربی )   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۰۷۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک