مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
خ‍ل‍ی‍ل‌ زاده‌، ن‍ورال‍ه‌
زه‍رائ‍ی‌، ن‍س‍ی‍م‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌)
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ )
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تعیین وضعیت جمعیت شناختی زنان معتاد مراجعه کننده به مراکز درمان و بررسی میزان آسیب دیدگی فردی ، اجتماعی ، خانوادگی و اقتصادی آنان ( مطالعه موردی زنان معتاد مراجعه کننده به مراکز درمان شهر ارومیه )
زهرائی ، نسیم ؛  تتهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش ( آذربایجان غربی )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۸۷۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
میزان شیوع بیماری های همراه روانی و جسمی در متقاضیان مداخلات درمان ، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی ( ارومیه )
سلیمانی ، اسماعیل ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (آذربایجان غربی )   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۳۹۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
علل و عوامل موثر در بروز اعتیاد در استان آذربایجان غربی
خلیل زاده ، نوراله ؛  استان آذربایجان غربی ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (آذربایجان غربی )   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۰۷۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر در گرایش زنان به اعتیاد در استان آذربایجان غربی و ارائه ی راهکار :مطالعه ی کمی -کیفی ( پژوهش آمیخته )
سلیمانی ، اسماعیل ؛  آذربایجان غربی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش (آذربایجان غربی )   ، ۱۳۹۹
شماره راهنما: ۱۰۹۴ط۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک